PRACA ORYGINALNA
GOSPODARSTWA ROLNE Z OBSZARÓW O SZCZEGÓLNIE DUŻEJ WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ (HNV) NA TLE GOSPODARSTW POZOSTAŁYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej - Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 25-11-2019
Data ostatniej recenzji: 18-12-2019
Data publikacji: 16-03-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):109–121
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu dokonano analizy porównawczej obszarów (gmin) o różnym nasyceniu użytkami rolnymi High Nature Value (UR HNV) oraz oceny funkcjonowania gospodarstw rolnych z tych obszarów w Polsce. W pierwszej kolejności wydzielono trzy grupy gmin różniących się udziałem UR HNV w powierzchni ogółem. Pierwszą grupę stanowiły gminy o udziale UR HNV w powierzchni ogółem wynoszącym poniżej 10% (gminy I), drugą gminy o udziale UR HNV równym bądź większym od 10 i mniejszym od 40%, a trzecią gminy o udziale UR HNV co najmniej 40% (gminy III). W gminach tych ocenie poddano przeciętną liczbę gospodarstw rolnych wraz z ich przeciętną powierzchnią UR, udział procentowy (%) gmin z gospodarstwami rolnymi o przeciętnej powierzchni UR równej bądź większej od średniej dla Polski, a także zmianę % liczby ludności i udział % gmin o spadku liczby ludności o co najmniej 5% w latach 2004-2017 oraz ich przeciętny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WRPP). W następnej kolejności ocenie funkcjonowania poddano 2878 gospodarstw z produkcją roślinną, zwierzęcą i wielostronną (roślinno-zwierzęcą) z tych gmin, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2014-2016. W ocenie tej wzięto pod uwagę ich potencjał produkcyjny, organizację produkcji, produktywność ziemi i pracy oraz dochód w przeliczeniu na 1 FWU. W opracowaniu wykorzystano dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB (IUNG-PIB), dane z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2014-2016, a także dane literaturowe.