Cele i Zakres
 
Kwartalnik "Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" jest najstarszym i najbardziej reprezentatywnym czasopismem środowiska polskich ekonomistów zajmujących się problematyką rolniczą. Od swego początku, tj. od 1952 roku, jest głównym forum, na którym prezentowane są najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze, toczą się spory naukowe wokół kluczowych problemów ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej, formują się nowe teorie i koncepcje rozwiązań praktycznych, trwają dyskusje wokół metodologii badań naukowych w obszarze ekonomii rolniczej, organizacji przedsiębiorstw rolnych i nauk pokrewnych.

Do końca 2018 r. wydano 357 numerów "Problems of Agricultural Economics / Zagadnień Ekonomiki Rolnej", które dokumentują ewolucję polskiej myśli agrarnej w okresie powojennym, w całej złożoności tego procesu oraz w kolejnych okresach najnowszej historii, począwszy od przekształceń strukturalnych i własnościowych w latach 90. XX wieku, poprzez akcesję do Unii Europejskiej w 2004 r. aż po współczesne zastosowanie nowoczesnych technologii w rolnictwie i ekoinnowacje. Czasopismo stanowi forum ekonomistów ze wszystkich dziedzin gospodarki żywnościowej – ekonomii rolnictwa, ekonomii przemysłu spożywczego, handlu artykułami rolno-spożywczymi, polityki agrarnej, a także naukowców zajmujących się problematyką ochrony środowiska, ekologii i socjologią wsi.

Na łamach "Problems of Agricultural Economics / Zagadnień Ekonomiki Rolnej" publikowane są rozprawy teoretyczne i metodyczne, wyniki badań, a także polemiki i recenzje książek naukowych wydawanych w Polsce i za granicą. Kwartalnik spełnia również rolę kroniki z życia naukowego środowiska. Publikowane są streszczenia prac doktorskich, sprawozdania z sesji Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Polskiej Akademii Nauk, krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Zamieszczane są także informacje o ważnych pozycjach krajowej i zagranicznej literatury z zakresu ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

"Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", docierając do wielu zagranicznych ośrodków naukowych, są ważną formą przekazu informacji o aktualnych kierunkach badań z dziedziny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Świadczą o naukowej aktywności polskich ekonomistów rolnych, wnoszących istotny wkład w rozwój ekonomiki rolnictwa jako nauki.
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600