Cele i Zakres

 
Czasopismo „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” to najstarsze i najbardziej reprezentatywne czasopismo polskich ekonomistów zajmujących się ekonomią sektora rolno-spożywczego i pokrewnymi dyscyplinami. Od samego początku jest to główne forum prezentacji kluczowych wyników badań, inicjowania dysput naukowych, tworzenia nowych teorii i praktycznych rozwiązań oraz dyskutowania o metodologii badań naukowych. Publikowane artykuły poświęcone są takim obszarom jak ekonomika i polityka rolna, przemysł spożywczy i handel żywnościowy, rozwój obszarów wiejskich, globalizacja i regionalizacja, rozwój zrównoważony, ochrona środowiska, biogospodarka, zmiany klimatu, innowacje i technologie cyfrowe, zarządzanie ryzykiem I ubezpieczenia, a także finanse i marketing.

Preferowane są oryginalne artykuły naukowe testujące, rozszerzające lub budujące silne ramy teoretyczne podczas empirycznego badania problemów. Wszystkie metody empiryczne, w tym między innymi metody jakościowe, ilościowe i mieszane, są mile widziane. Oprócz prac naukowych czasopismo publikuje polemiki, informacje o konferencjach naukowych, recenzje i streszczenia prac i książek wydanych w kraju i za granicą, a także streszczenia prac doktoranckich.

Czasopismo wydawane co kwartał dociera do wielu zagranicznych ośrodków naukowych jako ważne narzędzie wymiany informacji o bieżących kierunkach badań między środowiskiem polskim a międzynarodowym. Dzięki udziałowi czołowych naukowców z zagranicy czasopismo wytycza nowe kierunki w badaniach i metodach analizy.
 
Journals System - logo
Scroll to top