Proces wydawniczy

 
 1. Autor wysyła pracę do redakcji za pomocą panelu redakcyjnego https://www.editorialsystem.com/zer. Przed wprowadzeniem pracy do systemu autor upewnia się, czy plik z treścią artykułu nie zawiera jego imienia i nazwiska ani afiliacji.
 2. Po otrzymaniu pracy autora redakcja weryfikuje podane przez autora informacje, a w szczególności sprawdza, czy autorzy załączyli podpisane skany oświadczenia o zgodzie na przekazanie praw autorskich oraz czy plik zawierający treść artykułu nie zawiera imion i nazwisk autorów ani ich afiliacji.
 3. Redakcja wysyła artykuł do recenzentów za pośrednictwem panelu redakcyjnego.
 4. Recenzent po zaakceptowaniu zaproszenia pobiera z panelu pełną treść pracy, a następnie za pomocą specjalnego formularza recenzji dokonuje oceny tej pracy. Recenzent sugeruje redakcji jaka jego zdaniem powinna być decyzja dotycząca danej pracy; może wybrać jedną z czterech decyzji:
        1. zaakceptować do druku bez zmian,
        2. zaakceptować po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta,
        3. ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji,
        4. odrzucić.
  Wybrana sugestia pełni jedynie funkcję pomocniczą, ponieważ ostateczną decyzję co do konkretnej pracy podejmuje zawsze redakcja.
 5. Zrecenzowany artykuł jest omawiany na spotkaniu kolegium redakcyjnego, które decyduje o jego dalszym losie. Redakcja może podjąć jedną z czterech decyzji:
        1. zaakceptować do druku bez zmian,
        2. zaakceptować po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta,
        3. ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji,
        4. odrzucić.
 6. W przypadku decyzji „zaakceptować do druku bez zmian” oraz „zaakceptować po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta” redakcja wysyła do autora prośbę o poprawienie pracy oraz ustala termin naniesienia poprawek.
 7. Autor wprowadza poprawioną pracę do panelu redakcyjnego zgodnie z uwagami recenzentów. Autor ma prawo odmówić naniesienia niektórych uwag recenzentów pod warunkiem odpowiedniego umotywowania takiego działania, wpisując swoje uzasadnienie w odpowiednim komentarzu w panelu.
 8. W przypadku odrzucenia artykułu autor otrzymuje powiadomienie przez panel redakcyjny.
 9. Przesłany przez autora poprawiony artykuł jest weryfikowany przez redaktora tematycznego.
 10. Redakcja wydaje ostateczną decyzję dotyczącą artykułu w panelu redakcyjnym.
 11. Po wydaniu decyzji generowany jest numer DOI.
 12. Praca jest sprawdzana przez narzędzie antyplagiatowe Similarity Check.
 13. Artykuł przekazywany jest poza panelem redakcyjnym do składu, a następnie do korekty językowej.
 14. Po wykonaniu korekty językowej redaktor techniczny nanosi sugerowane poprawki lub zaznacza wątpliwości zgłoszone przez redaktora językowego (brakujące pozycje bibliograficzne, niezgodności danych liczbowych w tekście z danymi w tabelach i wykresach, dwuznaczności językowe itd.)
 15. Po naniesieniu poprawek artykuł jest przesyłany do autorów do korekty autorskiej.
 16. Redaktor techniczny ponownie nanosi poprawki z korekty autorskiej.
 17. Artykuł wysyłany jest do tłumaczenia, a następnie dokonywana jest korekta tłumaczenia.
 18. Artykuły są składane w numer i drukowane do ostatecznej korekty.
 19. Po naniesieniu poprawek z ostatecznej korekty artykuły są publikowane online w dwóch wersjach językowych i drukowane.
 
Journals System - logo
Scroll to top