Ochrona danych osobowych (RODO)

 
Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ PIB) z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 20, 00-002 Warszawa;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem e-maila: Dariusz.Ostrowski@ierigz.waw.pl; nr tel.: +48225054547 lub pisemnie na adres: Dariusz Ostrowski, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem/recenzją dzieła będącego Pani/Pana autorstwa/współautorstwa, gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Autora/Recenzenta, udostępniania innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” (www.zer.waw.pl) jako pierwotne źródło tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. RODO;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: czytelnicy „Zagadnień Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”, podmioty związane z procesem wydawniczym, użytkownicy baz danych i innych portali naukowych zajmujących się promocją artykułów naukowych w kraju i na świecie zamieszczonych na stronach czasopisma naukowego „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” (www.zer.waw.pl) jako pierwotne źródło tych danych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania Redakcji „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” oraz następnych pięć lat;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem opublikowania publikacji będącej Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji recenzji przez Redakcję „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”.
 
Journals System - logo
Scroll to top