Wytyczne dla autorów

 
Drodzy Autorzy,
dziękujemy za zainteresowanie naszym czasopismem. Przed wysłaniem manuskryptu prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:
 1. Praca zakwalifikowana przez redakcję do druku musi być pracą oryginalną, niepublikowaną wcześniej w żadnym innym czasopiśmie, monografii lub innej publikacji.
 2. Zgłaszanie manuskryptów i ich publikacja jest bezpłatne. Wymagane jest przesłanie polskiej i angielskiej wersji manuskryptu. Tłumaczenie można dostarczyć do Redakcji po recenzjach.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji manuskryptów. Manuskrypty przeznaczone do publikacji nie są zwracane.
 4. Prace nadesłane w języku angielskim są traktowane priorytetowo, a redakcja zastrzega sobie prawo do tłumaczenia całości tekstu lub jego fragmentów.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania zbyt długich tekstów, ograniczania liczby rysunków, tabel i wykresów w ramach procesu redakcyjnego oraz usuwania z pracy rysunków, fotografii i tabel o złej jakości, jeśli autor nie dostarczy ich na prośbę w lepszej jakości.
 6. Pełne teksty prac publikowane są w systemie Open Access, a każda opublikowana praca naukowa opatrzona jest metadanymi i numerem DOI.
 7. Autorzy prac otrzymują jeden bezpłatny egzemplarz autorski.
 8. Autorzy korespondencyjni zobowiązani są do podania współautorów i ich wkładu w powstanie manuskryptu, a także afiliacji, adresu, adresu e-mail, stopnia naukowego oraz numeru ORCiD - ghostwriting.
 9. Zgłaszając pracę naukową zarówno autorzy, jak i współautorzy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o prawach autorskich i przesłania go za pośrednictwem panelu redakcyjnego https://www.editorialsystem.com/zer.
 10. W przypadku manuskryptu, który nie jest artykułem naukowym, prosimy o przesłanie skanu podpisanego oświadczenia o prawach autorskich na adres e-mail: zer@ierigz.waw.pl lub przesłanie podpisanego dokumentu na adres redakcji.
Jak napisać pracę naukową?

Przy pisaniu pracy naukowej należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 • Długość
  Czy praca nie jest krótsza niż 10 stron (20 tys. znaków ze spacjami) i nie dłuższa niż 20 stron maszynopisu (36-40 tys. znaków ze spacjami) łącznie z rysunkami, tabelami, przypisami, bibliografią?
 • Jakość treści
  Czy praca ma wartość naukową, praktyczną lub edukacyjną?
  Czy praca jest wystarczająco interesująca i nowatorska?
  Czy artykuł wnosi nowe odkrycia do obecnego stanu wiedzy na temat danego zagadnienia?
  Czy artykuł jest zgodny z obowiązującymi w czasopiśmie standardami?
  Czy artykuł jest zgodny z celami i zakresem czasopisma?
 • Struktura i klarowność
  Tytuł: Czy tytuł jest spójny z prezentowanym w artykule problemem?
  Abstrakt: Czy abstrakt zawiera 150-250 słów?
  Czy abstrakt zawiera jasno określony cel pracy, zwięzły opis metody badawczej, kluczowe wyniki oraz główne wnioski?
  Słowa kluczowe: Czy praca zawiera od 3 do 5 słów kluczowych?
  Czy słowa kluczowe są precyzyjnie sformułowane? (Ogólne pojęcia takie jak rolnictwo, Polska itd. są odrzucane.)
  Czy słowa klucze są pełnymi wyrażeniami? (Nie zaleca się używania akronimów i skrótów, np. WTO zamiast World Trade Organization.)
  Kody JEL: Czy praca zawiera od 3 do 5 właściwych kodów JEL ?
  Wstęp: Czy cel pracy został jasno określony?
  Czy wstęp przedstawia kontekst, podsumowuje dotychczasowe badania i zawiera hipotezę(y)?
  Materiały i metody:
  Czy zakres badań i metodyka zostały odpowiednio wyjaśnione?
  Czy kryteria doboru próby zostały jasno wyjaśnione i uzasadnione?
  Czy podstawowe cechy próby zostały odpowiednio opisane?
  Czy wielkość próby jest odpowiednia i reprezentatywna?
  Czy dane były zbierane w sposób systematyczny i kompleksowy?
  Czy metody statystyczne są odpowiednie?
  Rezultaty:
  Czy rezultaty są ważne?
  Czy analiza danych jest właściwa?
  Czy dane statystyczne są poprawne?
  Dyskusja i wnioski:
  Czy interpretacja wyników jest jasno przedstawiona i odpowiednio poparta dowodami?
  Czy wnioski są ważne i logicznie uzasadnione przez przedstawione dowody?
  Grafiki:
  Czy wszystkie rysunki i tabele są w formie edytowalnej (Excel, Power Point)?
  Czy wszystkie rysunki i tabele są właściwe i istotne?
  Czy są łatwe do zrozumienia i interpretacji?
  Literatura:
  Czy dobór pozycji literatury w opracowaniu jest wystarczający i adekwatny do omawianej problematyki?
  Czy wykaz literatury zawiera wszystkie źródła przytaczane w tekście?
  Czy wykaz literatury zawiera źródła, które nie były przytaczane w tekście? (Jeżeli tak, proszę je usunąć.)
  Czy wykaz literatury jest sporządzony zgodnie ze stylem APA?
  Czy wszystkie tytuły angielskie pisane są wielką literą, np. Food Trade and the Costs of Non-Adoption of Genetic Engineering instead of Food Trade and the Costs of Non-Adoption of Genetic Engineering? (Narzędzie przydatne do konwersji na wielkie litery https://capitalizemytitle.com/)
 • Język
  Transparentność informacji: Czy język artykułu jest jasny i precyzyjny?
  Styl: Czy artykuł jest napisany stylem naukowym i czy zastosowano rejestr formalny?
  Terminologia: Czy terminologia jest spójna w całej pracy dla zachowania przejrzystości?
Wzór manuskryptu jest dostępny tutaj.

Wysłanie manuskryptu

 1. Zgłaszanie manuskryptów i ich publikacja jest bezpłatne.
 2. Jeśli manuskrypt NIE jest pracą naukową, prosimy o przesłanie go na adres mailowy: zer@ierigz.waw.pl lub renata.grochowska@ierigz.waw.pl wraz ze skanem podpisanego oświadczenia o prawach autorskich (patrz wyżej) oraz podanie pełnej afiliacji (nazwa i adres instytucji, e-mail, numer telefonu) i numeru ORCiD.
 3. Jeśli manuskrypt jest pracą naukową, prosimy o przesłanie go poprzez panel redakcyjny (klikając w link: https://www.editorialsystem.com/zer lub zakładkę "Wyślij swój artykuł" na stronie internetowej czasopisma. Przesyłając plik z manuskryptem, proszę zwrócić uwagę, aby ostateczna wersja manuskryptu, tabele i rysunki oraz nazwa pliku nie zawierały nazwisk i afiliacji autorów. W naszym czasopiśmie obowiązuje zasada podwójnej anonimowości autora i recenzenta, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości w trakcie procesu recenzowania. Szczegółowe instrukcje dotyczące panelu redakcyjnego można znaleźć tutaj.
 
Journals System - logo
Scroll to top