Proces recenzji

 
Szczegółowy opis procesu recenzowania

 1. Rodzaj procesu recenzowania: Proces recenzowania opiera się na zasadzie podwójnej anonimowości autora i recenzenta, tzn. autorzy i recenzenci nie znają swojej tożsamości w trakcie procesu recenzowania. Jeden artykuł recenzowany jest co najmniej przez dwóch recenzentów.

 2. Złożenie manuskryptu: Autor korespondencyjny przesyła artykuł naukowy do czasopisma poprzez panel redakcyjny on-line, a wszelkie inne manuskrypty niebędące artykułami naukowymi przesyła do sekretarza redakcji w e-mailu.

 3. Pierwsza ocena sekretarza redakcji: Manuskrypt, który nie spełnił podstawowych wymogów poprawności językowej lub jest niezgodny z wymogami redakcyjnymi, lub nie wpisuje się w profil tematyczny czasopisma, zostaje odrzucony bez recenzji.

 4. Zaproszenie recenzentów: Po wstępnej weryfikacji sekretarz redakcji i redaktorzy tematyczni wybierają recenzentów, którzy w uzgodnionym terminie przygotowują recenzję, wypełniając formularze udostępnione za pośrednictwem systemu redakcyjnego on-line.

  Recenzenci rozpatrują zaproszenie pod kątem własnej wiedzy, konfliktu interesów, dostępności oraz zasady poufności (nie wykorzystują informacji uzyskanych w trakcie recenzji przed publikacją pracy).
  Oceniają manuskrypt pod kątem jego zawartości merytorycznej, poprawności zastosowanych metod, logiki rozumowania, spójności treści z tematem, odpowiedniego doboru piśmiennictwa itp.
  Recenzja jest przekazywana do czasopisma z zaleceniami:
  - zaakceptować do druku bez zmian,
  - zaakceptować po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta,
  - ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji,
  - odrzucić.

 5. Sekretarz redakcji przesyła uwagi recenzentów do autora manuskryptu. Jeśli recenzent uzależnia publikację manuskryptu od swoich poprawek, autor musi je wprowadzić zgodnie z uwagami sformułowanymi przez recenzenta. Autor może również ustosunkować się do uwag recenzenta, przedstawiając redakcji i recenzentom własną, uzasadnioną opinię.

 6. Decyzja: Decyzję o publikacji manuskryptu podejmuje sekretarz redakcji i redaktorzy tematyczni po uprzedniej konsultacji z Radą Programową.
  Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są podawane do publicznej wiadomości. Redakcja umieściła na stronie internetowej listę wszystkich recenzentów współpracujących z czasopismem.

 7. Dalsze kroki: W przypadku akceptacji manuskrypt jest przekazywany do publikacji. W przypadku odrzucenia, sekretarz redakcji odsyła autorowi wszystkie uwagi recenzentów i Rady Programowej, które mają pomóc w poprawieniu manuskryptu. Autor może przesłać go ponownie jako nową wersję. W celu zagwarantowania najwyższej jakości publikacji, redakcja korzysta z narzędzia Crossref Similarity Check.
 
Journals System - logo
Scroll to top