Wytyczne dla recenzentów

 
Szanowni Recenzenci,
dziękujemy za zainteresowanie naszym czasopismem. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ocenę manuskryptu i przekazanie autorom konstruktywnej i szczerej opinii na temat ich pracy za pośrednictwem naszego panelu redakcyjnego https://www.editorialsystem.com/zer. Przyjmując zaproszenie do recenzowania pracy, zobowiązują się Państwo do przestrzegania zasady poufności i nieujawniania osobom trzecim żadnych informacji dotyczących pracy przed jej publikacją.

W Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics proces recenzowania opiera się na zasadzie podwójnej anonimowości autora i recenzenta, zgodnie z którą autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Nazwiska recenzentów poszczególnych numerów nie są podawane do publicznej wiadomości. Lista współpracujących recenzentów jest dostępna na stronie internetowej czasopisma http://www.zer.waw.pl/List-of-reviewers,997.html.

Przed recenzją

Proszę pamiętać o następujących kwestiach:
 • Czy mają Państwo czas na recenzję manuskryptu?
  Recenzja pracy powinna być ukończona w ciągu 3-4 tygodni. Jeśli nie mogą Państwo dotrzymać terminu, prosimy o jak najszybszy kontakt z sekretarzem redakcji (renata.grochowska@ierigz.waw.pl) lub redaktorem prowadzącym (marta.guzik@ierigz.waw.pl).
 • Czy manuskrypt jest zgodny z Państwa specjalizacją?
  Jeśli manuskrypt dotyczy tematu, który nie odpowiada w wystarczającym stopniu Państwa specjalizacji, prosimy o kontakt z sekretarzem redakcji lub redaktorem prowadzącym. Wówczas zachęcamy do zaproponowania odpowiedniego zastępcy recenzenta.
 • Czy zachodzi konflikt interesów?
  Prosimy o poinformowanie sekretarza redakcji lub redaktora prowadzącego o wszelkich konfliktach interesów przed przystąpieniem do jego recenzowania, np. jeśli domyślacie się Państwo, kto jest autorem manuskryptu.
 • Czy występują jakiekolwiek niezgodności z etyką czasopisma?
  Jeśli wiedzą Państwo o jakiejkolwiek domniemanej niezgodności z etyką czasopisma, takiej jak plagiat, autoplagiat, fałszowanie danych, przywłaszczenie pomysłów, niewłaściwe autorstwo itp., prosimy o zawiadomienie sekretarza redakcji lub redaktora prowadzącego.

Jak recenzować prace naukowe?

Podczas recenzowania pracy naukowej należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 • Jakość treści
  Czy praca ma wartość naukową, praktyczną lub edukacyjną?
  Czy praca jest wystarczająco interesująca i nowatorska?
  Czy artykuł wnosi nowe odkrycia do obecnego stanu wiedzy na temat danego zagadnienia?
  Czy artykuł jest zgodny ze standardami obowiązującymi w czasopiśmie?
  Czy artykuł jest zgodny z celami i zakresem czasopisma?
 • Struktura i klarowność
  Tytuł: Czy tytuł jest spójny z prezentowanym w artykule problemem?
  Abstrakt: Czy abstrakt mieści się w 150-250 słowach?
  Czy abstrakt zawiera jasno określony cel pracy, zwięzły opis metody badawczej, kluczowe wyniki oraz główne wnioski?
  Słowa kluczowe: Czy praca zawiera od 3 do 5 słów kluczowych?
  Czy słowa kluczowe są precyzyjnie sformułowane? (Ogólne pojęcia takie jak rolnictwo , Polska itd. należy odrzucać.)
  Czy słowa klucze są pełnymi wyrażeniami? (Nie zaleca się używania akronimów i skrótów, np. WTO zamiast World Trade Organization.)
  Kody JEL: Czy praca zawiera od 3 do 5 właściwych kodów JEL?
  Wstęp: Czy cel pracy został jasno określony?
  Czy wstęp przedstawia kontekst, podsumowuje dotychczasowe badania i zawiera hipotezę(y)?
  Materiały i metody:
  Czy zakres badań i metodyka zostały odpowiednio wyjaśnione?
  Czy kryteria doboru próby zostały jasno wyjaśnione i uzasadnione?
  Czy podstawowe cechy próby zostały odpowiednio opisane?
  Czy wielkość próby jest odpowiednia i reprezentatywna?
  Czy dane były zbierane w sposób systematyczny i kompleksowy?
  Czy metody statystyczne są odpowiednie?
  Rezultaty:
  Czy rezultaty są ważne?
  Czy analiza danych jest właściwa?
  Czy dane statystyczne są poprawne?
  Dyskusja i wnioski:
  Czy interpretacja wyników jest jasno przedstawiona i odpowiednio poparta dowodami?
  Czy wnioski są ważne i logicznie uzasadnione przez przedstawione dowody?
  Grafiki:
  Czy wszystkie rysunki tabele są właściwe i istotne?
  Czy są łatwe do zrozumienia i interpretacji?
  Literatura:
  Czy dobór pozycji literatury w opracowaniu jest wystarczający i adekwatny do omawianej problematyki?
  Czy wykaz literatury zawiera wszystkie źródła przytaczane w tekście?
  Czy wykaz literatury zawiera źródła, które nie były przytaczane w tekście? (Jeżeli tak, proszę je usunąć.)
  Czy wykaz literatury jest sporządzony zgodnie ze stylem APA?
  Czy wszystkie tytuły angielskie pisane są wielką literą, np. Food Trade and the Costs of Non-Adoption of Genetic Engineering instead of Food Trade and the Costs of Non-Adoption of Genetic Engineering? (Narzędzie przydatne do konwersji na wielkie litery https://capitalizemytitle.com/)
 • Język
  Transparentność informacji: Czy język artykułu jest jasny i precyzyjny?
  Styl: Czy artykuł jest napisany stylem naukowym i czy zastosowano rejestr formalny?
  Terminologia: Czy terminologia jest spójna w całej pracy dla zachowania przejrzystości?
 • Długość
  Czy praca nie jest krótsza niż 10 stron (20 tys. znaków ze spacjami) i nie dłuższa niż 20 stron maszynopisu (36-40 tys. znaków ze spacjami) łącznie z rysunkami, tabelami, przypisami, wykazami literatury?
 • Ocena pracy
  Proszę wybrać jedno z następujących zaleceń:
  - zaakceptować do druku bez zmian,
  - zaakceptować po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez recenzenta,
  - ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji,
  - odrzucić.

Wysyłanie formularza recenzji

Wszystkie recenzje powinny zawierać szczegółowe uwagi dla autorów, zwłaszcza gdy recenzent zaleca odrzucenie pracy lub wprowadzenie istotnych zmian. Recenzenci przesyłają formularze za pośrednictwem panelu redakcyjnego. W celu dokonania recenzji pracy należy zalogować się jako recenzent na swoje konto, klikając w następujący link https://www.editorialsystem.com/zer. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące panelu redakcyjnego dostępne są tutaj. Pełna recenzja (zawierająca imię i nazwisko) będzie widoczna dla sekretarza redakcji, redaktora tematycznego i redaktora prowadzącego.
 
Journals System - logo
Scroll to top