Dla Recenzentów
 
 1. Artykuły, które nie spełniają elementarnych wymogów poprawności językowej bądź też sporządzone zostały niezgodnie z wymogami redakcyjnymi, lub nie mieszczą się w profilu czasopisma, są odrzucane bez recenzji.
 2. Komitet Redakcyjny i Redaktor Naczelny, po wstępnej weryfikacji artykułów, przekazuje je Recenzentom, którzy w umówionym terminie przygotowują recenzje na udostępnionych im przez Redakcję formularzach. Recenzenci oceniają artykuł, mając na uwadze: merytoryczną wartość artykułu, poprawność zastosowanej metody, logikę wywodu, spójność treści z tematem artykułu, poprawność językową, właściwie dobraną literaturę itd.
 3. Artykuły są recenzowane przez przynajmniej dwóch niezależnych Recenzentów zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (double – blind review process), czyli Autorzy i Recenzenci nie znają swojej tożsamości.
 4. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia:
  • zaakceptować,
  • dopuścić artykuł do publikacji bez poprawek,
  • zaakceptować po uwzględnieniu poprawek sugerowanych przez Recenzenta,
  • ponownie rozważyć po dokonaniu istotnych poprawek i ponownej recenzji,
  • odrzucić artykuł.
 5. Recenzenci traktują recenzowane artykuły z poszanowaniem zasady poufności i nie wykorzystują informacji uzyskanych podczas wykonywania recenzji przed opublikowaniem artykułu.
 6. Uwagi Recenzenta są przekazywane Autorowi artykułu. Jeśli Recenzent uzależnia opublikowanie artykułu od dokonania w nim sugerowanych przez siebie zmian, to Autor ma obowiązek to uczynić zgodnie ze sformułowanymi przez Recenzenta uwagami.
 7. Autor może odnieść się do sugestii Recenzenta, przedstawiając Redakcji swoje umotywowane stanowisko.
 8. Publikowane są artykuły, które uzyskały dwie pozytywne recenzje.
 9. Decyzję o publikacji artykułu podejmują Redaktorzy Tematyczni po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
 10. Nazwiska Recenzentów poszczególnych numerów nie są ujawniane. Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę Recenzentów współpracujących (na stronie internetowej czasopisma).
 11. Recenzja wykonywana jest w oparciu o arkusz recenzji (arkusz recenzji)
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600