PRACA ORYGINALNA
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA INNA NIŻ ROLNICZA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANA Z GOSPODARSTWEM ROLNYM W PRÓBIE POLSKIEGO FADN
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warsaw, Poland
Data nadesłania: 02-08-2021
Data ostatniej recenzji: 16-09-2021
Data akceptacji: 01-10-2021
Data publikacji: 23-12-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):78–94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Z biegiem lat obserwuje się zjawisko podejmowania przez rolników działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym (OGA), co wpływa na osiągane przez nich wyniki ekonomiczne. Celem pracy jest ukazanie znaczenia i specyfiki OGA w polskich gospodarstwach rolnych. Działalność gospodarczą zilustrowano na podstawie danych z indywidualnych gospodarstw rolnych Polskiego FADN z 2019 roku (1086 jednostek). W analizie zastosowano grupowanie gospodarstw według typów rolniczych, klas wielkości ekonomicznej i regionów FADN. Zdecydowana większość gospodarstw prowadzących OGA to gospodarstwa z przewagą produkcji rolniczej. Wśród gospodarstw z OGA najwięcej jest małych obszarowo, słabszych ekonomicznie oraz specjalizujących się w uprawach polowych. Wartość produkcji z OGA wynosiła w badanej grupie gospodarstw średnio 12 295 zł na gospodarstwo. Najczęściej prowadzonym rodzajem działalności OGA są usługi wykonywane sprzętem gospodarstwa oraz przetwórstwo produktów rolniczych. Zaprezentowane w pracy wyniki badań wskazują, że OGA jest zjawiskiem, które może zyskiwać na znaczeniu i w istotny sposób wpływać na dochody rolników.