PRACA ORYGINALNA
SYTUACJA PODAŻOWO-POPYTOWA I CENY NA ŚWIATOWYM I POLSKIM RYNKU CUKRU
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Warsaw, Poland
Data nadesłania: 20-07-2021
Data ostatniej recenzji: 02-08-2021
Data akceptacji: 01-10-2021
Data publikacji: 23-12-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):95–115
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja globalnego i polskiego bilansu cukru oraz sytuacji cenowej. Szczególną uwagę poświęcono kilku zagadnieniom. Po pierwsze, relacji między produkcją cukru i bioetanolu w Brazylii a światowymi notowaniami cen cukru. Po drugie, zależnościom pomiędzy brazylijskim wywozem cukru i bioetanolu a światowymi cenami cukru. Po trzecie, relacjom między cenami cukru w Polsce a światowymi w okresie obowiązywania rynkowych mechanizmów wsparcia na poziomie UE i po ich wygaśnięciu. W opracowaniu wykorzystano między innymi dane GUS, USDA-FAS, FAOSTAT, OECD-FAO. Badanie opiera się na analizie korelacji i regresji liniowej oraz wskaźniku Herfindahla- Hirschmana. Analiza danych wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy produkcją a wywozem cukru z Brazylii, a także między brazylijskim eksportem a światowymi cenami cukru. Analiza pokazała także większą zależność między cenami żywności niż cukru a notowaniami cen ropy. Ponadto zaobserwowano znacznie większą zależność pomiędzy cenami zbytu i detalicznymi cukru w Polsce a światowymi cenami cukru po zniesieniu kwotowania produkcji cukru i cen minimalnych na buraki cukrowe w UE w porównaniu z okresem obowiązywania tych mechanizmów wsparcia.