Kwartalnik „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”jest wiodącym, recenzowanym czasopismem naukowym, stanowiącym unikalną platformę dla społeczności badawczej do opracowywania, analizowania i rozwiązywania współczesnych problemów w rolnictwie, przemyśle spożywczym, ekonomii obszarów wiejskich i pokrewnych dyscyplinach, związanych ze środowiskiem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym.

Czasopismo publikuje pełne treści artykułów w otwartym dostępie – Open Access. Wszystkie artykuły udostępnianie są na licencji Creative Commons CC BY (Uznanie autorstwa). Artykuły dostępne na stronie internetowej od 2014 roku są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja on-line w języku angielskim. Na stronie internetowej www.zer.waw.pl można znaleźć pełne teksty artykułów od 2009 roku i wybrane numery archiwalne. W przyszłości planujemy digitalizację materiałów archiwalnych z lat 1978-2008 w celu zapewnienia do nich powszechnego dostępu.

Wydawca czasopisma – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy – jest członkiem Crossref. Dzięki temu wszystkie artykuły publikowane na łamach „Zagadnień Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” otrzymują numer DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). Ponadto Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: ERIH Plus, Agro, BazEkon, CEJSH, SIGŻ, AgEcon Search, SSRN, ICI Journals Master List. Ogólna liczba cytowań artykułów z czasopisma w popularnych bazach bibliograficznych kształtowała się następująco: BazEkon – 2279 (lata 1957-2020), Google Scholar – 4651 (lata 1952-2020), Web of Science Core Collection – 307 (lata 1958-2019), Scopus – 193 (lata 1961 -2019). „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” posiadają indeks Hirscha na poziomie H-index = 24 (lata 1952 -2020), wyliczony na podstawie Publish or Perish dla publikacji znajdujących się w Google Scholar.

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics otrzymało 40 punktów.

Publikacja artykułów w „Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” jest bezpłatna.
UWAGA: Wymagane jest przesłanie polskiej i angielskiej wersji manuskryptu.
Bieżący numer
4/2021 vol. 369
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONA REDAKCYJNA I SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):1–2
 
KOMUNIKATY SPECJALNE

WSPOMNIENIE O DR. INŻ. LECHU GORAJU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):3–4
 
PRACA ORYGINALNA

PIĘTNAŚCIE LAT ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):5–24
 
PRACA ORYGINALNA

SYTUACJA PODAŻOWO-POPYTOWA I CENY NA ŚWIATOWYM I POLSKIM RYNKU CUKRU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):95–115
 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):174–183
 
SPIS TREŚCI

SPIS ROCZNIKA 2021

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):184–186