Dla Autorów
 
 1. Artykuł zakwalifikowany przez Redakcję do druku musi być pracą oryginalną, niepublikowaną wcześniej w żadnym innym czasopiśmie ani monografii naukowej.
 2. Objętość nadsyłanych artykułów nie może przekraczać łącznie z tabelami i wykresami 1 ark. wyd. (36-40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami).
 3. Wszelkie tabele, wykresy, mapy lub ryciny będące częścią tekstu należy również przesyłać w formie edytowalnego zapisu elektronicznego (Excel, Power Point).
 4. Do artykułu należy dołączyć abstrakt (ukazujący zarys całego artykułu) w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (minimum 3), kody JEL (minimum 3 – patrz kody JEL), pełne afiliacje (nazwa i adres instytucji Autora, e-mail oraz numer telefonu) i numer ORCID.
 5. Bibliografię do artykułu wykonujemy zgodnie z zasadami stylu APA (styl APA).
 6. Redakcja priorytetowo traktuje artykuły przesłane w JĘZYKU ANGIELSKIM oraz zastrzega sobie prawo do tłumaczenia całego tekstu lub jego skrótów.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrócenia tekstów zbyt długich, ograniczenia liczby rysunków, tabel i wykresów w ramach opracowania redakcyjnego oraz usunięcia z artykułów rysunków, zdjęć, map i tabel słabej jakości, jeżeli autor na wezwanie nie prześle ich w lepszej jakości.
 8. Pełne teksty artykułów publikowane są w formule otwartego dostępu – Open Access, a każdy publikowany artykuł jest opatrzony metadanymi i numerem DOI.
 9. Zgłaszając artykuł, Autorzy i współautorzy są zobowiązani do wypełnienia oświadczeń o prawach autorskich, załączenia skanu wypełnionych oświadczeń oraz odesłania ich oryginałów na adres redakcji (oświadczenie).
 10. W przypadku występowania współautorów Redakcja prosi o podanie wkładu poszczególnych Autorów w powstanie artykułu – ghostwriting (afiliacji Autora, koncepcji, założeń i metod).
 11. Artykuły należy przesyłać przez zakładkę „Wyślij swój artykuł” na stronie internetowej www.zer.waw.pl.
 12. Autorzy artykułów otrzymują bezpłatnie 1 egz. autorski.
 13. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia pracy oraz nie zwraca artykułów przeznaczonych do druku.
 14. Publikacja artykułów jest bezpłatna.
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600