O czasopiśmie
 
Kwartalnik „Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, który ukazuje się nieprzerwanie od 1952 roku, stanowi forum ekonomistów ze wszystkich dziedzin ekonomiki rolnej i gospodarki żywnościowej – zarówno ekonomiki rolnictwa, jak i ekonomiki przemysłu spożywczego oraz handlu artykułami rolno-spożywczymi, polityki agrarnej, a także problematyki społecznej wsi.

Kwartalnik publikuje artykuły naukowe przedstawiające wyniki badań poświęconych problematyce ekonomiki gospodarki żywnościowej i handlu artykułami rolno-spożywczymi, ekonomiki rolnictwa (mikro i makro), polityki agrarnej i problemów społecznych wsi. Oprócz artykułów naukowych w czasopiśmie zamieszczane są polemiki, informacje dotyczące konferencji naukowych, recenzje i streszczenia artykułów oraz książek ekonomiczno-rolniczych wydawanych w Polsce i za granicą, jak również streszczenia rozpraw doktorskich. Językami publikacji są język polski i angielski. Artykuły naukowe podlegają recenzji co najmniej dwóch niezależnych i anonimowych specjalistów z danej dziedziny (peer review).

Czasopismo publikuje pełne treści artykułów w otwartym dostępie – Open Access. Wszystkie artykuły udostępnianie są na licencji Creative Commons CC BY (Uznanie autorstwa). Artykuły dostępne na stronie internetowej od 2014 roku są w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma jest wersja on-line w języku angielskim. Na stronie internetowej www.zer.waw.pl można znaleźć pełne teksty artykułów od 2009 roku i wybrane numery archiwalne.

Wydawca czasopisma – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy – jest członkiem Crossref. Dzięki temu wszystkie artykuły publikowane na łamach „Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” otrzymują numer DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego). Ponadto Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

„Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” są zamieszczone w wykazie B czasopism naukowych MNiSW. W ocenie z grudnia 2015 r. (ostania przeprowadzona ocena) otrzymały maksymalną liczbę 15 pkt.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: Agro, BazEkon, CEJSH, SIGŻ, POL-index, AgEcon Search, SSRN, ICI Journals Master List. Ogólna liczba cytowań artykułów z czasopisma w popularnych bazach bibliograficznych kształtowała się następująco: BazEkon – 1426 cytowań, Google Scholar – 2781, Pol-index – 762, Web of Science Core Collection – 15, Scopus – 88.

„Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” posiadają indeks Hirscha na poziomie H-index = 20, wyliczony na podstawie Publish or Perish dla publikacji znajdujących się w Google Scholar.

Publikacja artykułów w „Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” jest bezpłatna.
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600