Zasady etyki wydawniczej

 

Zasady etyczne Redakcji czasopisma „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”


Czasopismo stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE). Wszyscy członkowie redakcji „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics” dokładają starań o utrzymanie wysokich standardów naukowych i etycznych oraz podejmują wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom w tym zakresie. Artykuły składane do kwartalnika są oceniane przez redaktorów i recenzentów pod kątem rzetelności, standardów etycznych oraz wkładu w rozwój nauki .

Zasady dotyczące członków zespołu redakcyjnego


Kryteria i odpowiedzialność za publikację artykułów
Decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny w uzgodnieniu z redaktorami tematycznymi. Decyzje te podejmowane są na podstawie wskazań i szczegółowej oceny co najmniej dwóch recenzentów artykułu, niezależnych i anonimowych dla autora. W zależności od potrzeb uwzględniana jest również opinia Rady Programowej „Zagadnień Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics”. Na decyzję wpływają ryzyka w zakresie ewentualnego zniesławienia osób trzecich, naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu, określane mianem ghostwriting i guest autorship.

Zasada fair play
Artykuły nadesłane do Redakcji są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na ocenę nie mają wpływu czynniki osobiste, takie jak płeć, wyznanie, rasa, pochodzenie, obywatelstwo ani przekonania polityczne autorów.

Zasada poufności

Członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać żadnych informacji o pracach składanych do publikacji innym osobom niż — na odpowiednich etapach procedury wydawniczej — autorom, wybranym recenzentom, uprawnionym redaktorom i przedstawicielom wydawcy.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów członków redakcji
Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego w części lub w całości bez pisemnej zgody ich autorów.

Zapobieganie i przeciwdziałanie naruszeniom zasad etyki wydawniczej
Redaktorzy są zobowiązani do podjęcia stosownych działań, w przypadku nabrania podejrzeń lub otrzymania informacji o naruszeniu zasad etyki wydawniczej, tj. informacji o podawaniu nieprawdziwych informacji, fałszowaniu danych lub plagiacie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i niepublikowanych manuskryptów.

W celu zidentyfikowania i zapobieżenia publikacji manuskryptów, które są niezgodne z zasadami etyki wydawniczej, redaktor prowadzący weryfikuje przesłane manuskrypty za pomocą narzędzia antyplagiatowego (Similarity Check). W przypadku wykrycia jakichkolwiek podobieństw pomiędzy przesłanym tekstem a treściami występującymi w bazie danych narzędzia (iThenticate), redaktor analizuje raport dotyczący wykrytych podobieństw, a autor proszony jest o naniesienie odpowiednich poprawek w tekście i wyjaśnienie sytuacji. Jeżeli autor nie dostarczy poprawek lub odmówi ich wykonania, lub nie przedstawi wyjaśnień, sekretarz redakcji podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy za pośrednictwem panelu redakcyjnego, a praca nie jest publikowana w czasopiśmie. Autor zostaje powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem panelu redakcyjnego oraz drogą mailową.

Po otrzymaniu informacji o podejrzeniu naruszenia zasad etyki wydawniczej w opublikowanej pracy sekretarz redakcji analizuje zarzuty. Jeżeli podejrzenia są uzasadnione, redaktor kontaktuje się z autorem i żąda przedstawienia wyjaśnień oraz wprowadzenia stosownych poprawek. Jeżeli wyjaśnienie jest zasadne, omawiają warunki, na jakich poprawiona wersja zostanie opublikowana. Natomiast w przypadku bierności po stronie autora lub braku uzasadnienia sekretarz redakcji podejmuje decyzję o wycofaniu zakwestionowanego manuskryptu i informuje o tym fakcie autora. W obu przypadkach czytelnicy są informowani o zaistniałej sytuacji poprzez umieszczenie na stronie internetowej stosownych wyjaśnień i oficjalnych przeprosin.

Następnie redaktor naczelny zawiadamia przełożonych autora oraz właściwe organy o popełnieniu przestępstwa. W przypadku plagiatu redaktor naczelny powinien również powiadomić wydawnictwo, które opublikowało manuskrypt zawierający splagiatowane fragmenty.

Zasady dotyczące recenzentów


Zasada udziału recenzentów w pracach redakcji
Zadaniem recenzentów jest wspieranie redaktorów w podejmowaniu decyzji o przyjęciu, odesłaniu do poprawek lub odrzuceniu artykułu. Wskazania w tym zakresie powinny być jednoznaczne.

Zasada terminowości
Recenzje powinny zostać przekazane w uzgodnionym wcześniej terminie. Jeżeli recenzent pozostaje w konflikcie interesów lub z innych przyczyn nie może podjąć się recenzji artykułu albo dotrzymać terminu sporządzenia recenzji, to zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

Zasada poufności
Otrzymane do recenzji artykuły są poufne. Niedopuszczalne jest ujawnianie ich osobom trzecim, czy omawianie z nimi treści lub wniosków artykułów — z wyjątkiem upoważnionego przedstawiciela redakcji. Recenzje są anonimowe, co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów ich artykułów, a recenzenci nie powinni znać tożsamości autorów. Niedopuszczalne jest ujawnianie przez recenzentów osobom spoza redakcji informacji o otrzymaniu do recenzji konkretnych artykułów.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów
Artykuły otrzymane do recenzji nie mogą być wykorzystywane przez recenzentów, w części lub w całości, dla osiągania korzyści osobistych. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów recenzenci mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

Zasada rzetelności źródeł
Recenzenci są odpowiedzialni za identyfikację i wskazanie w recenzji publikacji, na które autor się nie powołał, choć powinien. Do obowiązków recenzentów należy również przekazanie redakcji informacji o istotnym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się recenzowanej pracy z innymi publikacjami, bez względu na ich autora, lub ewentualnie o innych nieuprawnionych zapożyczeniach oraz o podejrzeniu plagiatu.

Zasady dotyczące autorów


Zasady autorstwa pracy
Wszystkie osoby wymienione jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący udział w powstaniu artykułu, znacząco przyczyniając się do jego powstania - od pomysłu, przez koncepcję i wykonanie, po formułowanie wniosków. Inne osoby, które mogły mieć wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu, mogą być wymienione jako współpracownicy, ale nie współautorzy artykułu. Zjawiska ghost writing i guest authorship stanowią przejaw nierzetelności naukowej, są nieetyczne i niedozwolone. Wykryte przejawy takiej nierzetelności będą przez redakcję ujawniane publicznie oraz podawane do wiadomości odpowiednich podmiotów, w szczególności instytucji macierzystych autorów i rzekomych autorów. Obowiązkiem autora zgłaszającego artykuł jest ponadto pozyskanie pewności o akceptacji ostatecznej wersji artykułu przez wszystkie osoby wymienione jako współautorzy.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów
Autorzy ujawniają w pracy wszelkie źródła finansowania projektu, wkład instytucji, organizacji i innych podmiotów oraz inne przesłanki konfliktu interesów, które mogły wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu.

Zapobieganie i przeciwdziałanie naruszeniom zasad etyki wydawniczej
Recenzenci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania redakcji w przypadku podejrzenia naruszenia zasad etyki wydawniczej, a także do zgłoszenia wszelkich wątpliwości lub zastrzeżeń co do autorstwa przesłanego manuskryptu. W takiej sytuacji wstrzymuje się zarówno proces recenzowania pracy, jak i proces wydawniczy, a następnie wszczynane jest postępowanie wyjaśniające. Jeżeli postępowanie nie dowiedzie żadnych naruszeń, sekretarz redakcji kontaktuje się z recenzentami i wyjaśnia im zaistniałą sytuację. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, sekretarz redakcji kontaktuje się z autorem i żąda złożenia wyjaśnień oraz naniesienia stosownych poprawek.

Zasady rzetelnego przedstawiania raportów badawczych
Autorzy przedstawiający w artykule wyniki badań empirycznych są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Dane stanowiące podstawę najważniejszych wniosków powinny zostać przedstawione wystarczająco szczegółowo, z możliwością identyfikacji źródeł danych, aby możliwa była ewentualna próba powtórzenia badań. Świadome niedokładne lub nierzetelne przedstawianie, komentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest nieetyczne oraz niedozwolone. Autorzy powinni być przygotowani do dostarczenia nieprzetworzonych danych źródłowych na potrzeby recenzji oraz przez rok od publikacji artykułu.

Zasady oryginalności pracy
Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości ani w istotnych częściach w dowolnym innym składzie autorskim. Autorzy gwarantują, że przedłożony do recenzji artykuł nie został też złożony do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej ani do innej publikacji. O stopniu oryginalności artykułu autorzy zobowiązani są poinformować redakcję w odpowiednim oświadczeniu.

Zasada rzetelności źródeł
Autorzy zobowiązani są wskazywać (cytować) publikacje, które wykorzystali w tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach


Wykrycie przez autorów zasadniczych błędów lub pomyłek wpływających na interpretację i wnioski w opublikowanych artykułach wymaga niezwłocznego powiadomienia redakcji
 
Journals System - logo
Scroll to top