PRACA ORYGINALNA
IMPLIKACJE ŚRODOWISKOWE I ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNE DLA ROLNICTWA ZLOKALIZOWANEGO NA OBSZARACH O RÓŻNYM NASYCENIU SIECIĄ NATURA 2000
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data nadesłania: 03-03-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 16-03-2022
 
 
Data akceptacji: 31-03-2022
 
 
Data publikacji: 28-06-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;371(2):47-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem opracowania jest ocena implikacji środowiskowych oraz organizacyjno-ekonomicznych dla rolnictwa z gmin o różnym nasyceniu siecią Natura 2000 w Polsce. Dane dotyczące rozkładu obszarów Natura 2000 oraz przyrodniczych warunków gospodarowania w gminach w kraju pochodziły z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach za 2018 rok. Natomiast dane dotyczące cech potencjału organizacyjnego rolnictwa w ujęciu gmin zaczerpnięto z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wygenerowane zostały na podstawie wniosków składanych przez odpowiednio 1345,2 i 1269,5 tys. gospodarstw rolnych – beneficjentów wspólnej polityki rolnej (WPR) 2014–2020 – o przyznanie płatności bezpośrednich w ramach kampanii za 2016 i 2021 rok. Ustalono, że gminy z dużym i szczególnie dużym nasyceniem obszarów Natura 2000 na tle gmin bez tych obszarów cechowały się wyraźnie gorszymi warunkami gospodarowania oraz bardziej zróżnicowanym krajobrazem, a także większym udziałem użytków rolnych (UR) z produkcją ekstensywną charakterystyczną dla użytków rolnych o wysokiej wartości przyrodniczej (ang. high nature value farmlands – HNVf) wyznaczonych w Polsce w ramach WPR 2014–2020. Gospodarstwa rolne z obszarów Natura 2000 na tle gospodarstw pozostałych charakteryzowały się większą przeciętną powierzchnią UR, a także niższymi nakładami pracy w przeliczeniu na 1 ha UR. Cechowały je niższe koszty ogółem, w tym bezpośrednie, co wpłynęło na mniejszą produktywność czynników produkcji oraz dochód w przeliczeniu na 1 ha UR. W konkluzji stwierdzono, że miały one słabsze możliwości rozwoju.
Journals System - logo
Scroll to top