PRACA ORYGINALNA
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKORZYSTANIA OSADÓW W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE BUŁGARII I WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural Economics
 
 
Data nadesłania: 04-08-2023
 
 
Data ostatniej recenzji: 17-10-2023
 
 
Data akceptacji: 12-01-2024
 
 
Data publikacji: 26-03-2024
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2024;378(1):50-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q10
Q14
Q 18
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badania jest zilustrowanie wykorzystania osadów w rolnictwie bułgarskim oraz porównanie z wybranymi krajami Unii Europejskiej (Węgrami, Polską, Czechami i Rumunią), jak również zbadanie, poprzez analizę korelacji i asymetryczności, w jaki sposób i w jakim stopniu koszty transakcyjne oraz utylizacja osadów wpływają na stosowanie osadów i nawozów nieorganicznych w rolnictwie. Wykorzystanie osadów z oczyszczalni ścieków w rolnictwie jest w dalszym ciągu powszechnym sposobem wykorzystania osadów, choć tendencja w ostatnich latach wskazuje na stopniowy regres i wyraźny wzrost w pozostałych punktach odprowadzania ścieków. Przeprowadzono analizę korelacyjną i asymetryczną, aby uzyskać wgląd w rolę kosztów transakcyjnych w wykorzystaniu osadów oraz wpływ usuwania osadów w rolnictwie w celu uzupełnienia nawozów mineralnych. Należy zauważyć, że rolnictwo w dalszym ciągu jest wiodącym miejscem utylizacji osadów. Ostateczne koszty transakcyjne ponoszone przez rolników w związku z ich wykorzystaniem nie zmieniały się w ostatnich latach. Natomiast nie obserwuje się, aby ceny nawozów mineralnych zwiększały popyt na osady w rolnictwie. W krajach takich jak Węgry i Polska stwierdzono stosunkowo wysoką symetrię pomiędzy wzrostem stosowania nawozów nieorganicznych a zmniejszeniem wykorzystania osadów w rolnictwie, natomiast w Bułgarii utrzymującej się tendencji nawożenia nieorganicznego towarzyszy umiarkowany wzrost utylizacji osadów z rolnictwa. Okazuje się, że z kolei w Rumunii występuje duża asymetria pomiędzy wykorzystaniem azotu nieorganicznego a zastosowaniem osadów w rolnictwie, ale przypisuje się to brakowi stosowania osadów w rolnictwie w pierwszej połowie obserwowanego okresu.
Journals System - logo
Scroll to top