PRACA ORYGINALNA
POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKICH GOSPODARSTW NASTAWIONYCH NA CHÓW TRZODY CHLEWNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnosciowej - Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 28-01-2019
Data akceptacji: 06-02-2019
Data publikacji: 18-03-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):44–63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje sytuację polskich gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej na tle analogicznych w Niemczech, Danii, H olandii i Hiszpanii. Ocenie poddano produkcyjną i ekonomiczną działalność gospodarstw nakierowanych na produkcję żywca wieprzowego oraz określono ich efektywność i konkurencyjność oraz możliwości ich rozwoju. Dokonana analiza wskazała, że głównym czynnikiem decydującym o efektywności produkcji i konkurencyjności gospodarstw trzodowych jest skala produkcji, a wśród gospodarstw dużych i bardzo dużych w pełni konkurencyjnymi były tylko gospodarstwa polskie i hiszpańskie. W artykule wskazano również podstawowe przyczyny słabości polskiego sektora produkcji trzody chlewnej, za które uznano niski stopień koncentracji i brak powiązań producentów żywca z zakładami przetwórstwa oraz istnienie barier utrudniających inwestowanie w budynki inwentarskie dostosowane do większej skali produkcji. Sformułowano ponadto sposoby i kierunki możliwych działań naprawczych.