PRACA ORYGINALNA
WIELKOŚĆ EKONOMICZNA A EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W UPRAWACH POLOWYCH W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 08-11-2018
Data ostatniej recenzji: 17-12-2018
Data akceptacji: 13-02-2019
Data publikacji: 18-03-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):64–87
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki ekonomiczne i efektywność produkcji w gospodarstwach specjalizujących się w uprawach polowych sklasyfikowanych według klas wielkości ekonomicznej. Do analizy wykorzystano dane FADN UE z 2010 i 2015 roku. Miarą oceny sytuacji ekonomicznej był dochód z gospodarstwa. Ocenę efektywności produkcji przeprowadzono na poziomie produkcyjnotechnicznym, zbadano dochodowość nakładów środków obrotowych oraz kosztochłonność i sprawność ekonomiczną produkcji. Analizie poddano także zadłużenie gospodarstw. Dochód z gospodarstwa bez dopłat do działalności operacyjnej w klasach wielkości ekonomicznej 1-5 sukcesywnie rósł, a w jednostkach z klasy szóstej nastąpił jego spadek, w efekcie dając wartość ujemną. W 2010 roku dopłaty pokryły stratę z produkcji i zapewniły określoną wysokość dochodu, natomiast w 2015 roku strata została pokryta tylko częściowo (w 95%). Najwyższy dochód bez dopłat na 1 ha użytków rolnych uzyskano w gospodarstwach z trzeciej i czwartej klasy wielkości ekonomicznej (w 2010 r. odpowiednio 267 i 201 EUR, a w 2015 roku – 161 i 193 EUR). Pod względem efektywności produkcji także wyróżniają się gospodarstwa z klasy trzeciej i czwartej, natomiast w gospodarstwach z klasy szóstej wskaźniki charakteryzujące efektywność były najniższe. Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw zwiększało się ich zadłużenie. We wszystkich grupach w zobowiązaniach przeważały kredyty długoterminowe, ale najmniejszy ich udział stwierdzono w gospodarstwach z klasy szóstej. Oznacza to, że znaczne środki były przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności tych gospodarstw.