PRACA ORYGINALNA
WYNIKI PRODUKCYJNE I EKONOMICZNE GOSPODARSTW MLECZNYCH NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW MLEKA W 2016 ROKU
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 
 
Data nadesłania: 20-11-2018
 
 
Data ostatniej recenzji: 18-12-2018
 
 
Data akceptacji: 22-02-2019
 
 
Data publikacji: 18-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kołoszycz   

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):88-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem oracowania było sprawdzenie możliwości uzyskiwania danych z systemu FADN do ankiety EDF oraz porównanie wyników ekonomicznych osiąganych przez gospodarstwa mleczne z wybranych krajów UE w 2016 roku z zastosowaniem metodyki stosowanej przez EDF. Celem dodatkowym było określenie progu rentowności produkcji mleka na poziomie kosztów ogólnych oraz pełnych. Do analizy wykorzystano dane średnie z gospodarstw EDF i grupy polskich gospodarstw. Gospodarstwa podzielono na tercyle ze względu na wysokość ponoszonych pełnych kosztów produkcji w chowie bydła mlecznego. Analizie poddano również średnie wyniki krajowe w ramach EDF w 2016 roku. Miarami oceny wyników był poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego oraz dochodu z tytułu zarządzania i ryzyka w chowie bydła mlecznego. Ocenie poddano również dwa progi rentowności wytworzenia 100 kg mleka na poziomie przychodów ze sprzedaży mleka pokrywających koszty ogólne oraz pełne. Najniższe pełne koszty produkcji ponosiły gospodarstwa charakteryzujące się dużą skalą produkcji, liczbą krów w stadzie oraz wydajnością mleczną. Gospodarstwa te charakteryzowały się większym udziałem użytków zielonych niż gruntów ornych w powierzchni paszowej. Polskie i irlandzkie gospodarstwa charakteryzowały się najniższymi kosztami ogółem w chowie bydła mlecznego spośród analizowanych krajów. Na podstawie wyników obejmujących kalkulację kosztów wykorzystania własnych czynników w produkcji mleka należy stwierdzić, że polskie gospodarstwa osiągały najniższy dochód z tytułu zarządzania i ryzyka. Poza gospodarstwami irlandzkimi produkcja mleka w analizowanych krajach w 2016 roku była nierentowna.
Journals System - logo
Scroll to top