PRACA ORYGINALNA
WYNIKI PRODUKCYJNE I EKONOMICZNE GOSPODARSTW MLECZNYCH NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW MLEKA W 2016 ROKU
Ewa Kołoszycz 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewa Kołoszycz   

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data publikacji: 18-03-2019
Data nadesłania: 20-11-2018
Data ostatniej rewizji: 24-01-2019
Data akceptacji: 22-02-2019
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;358(1):88–105
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy:
Praca miała na celu sprawdzenie możliwości uzyskiwania danych z systemu FADN do ankiety EDF oraz porównanie wyników ekonomicznych osiąganych przez gospodarstwa mleczne z wybranych krajów UE w 2016 roku z zastosowaniem metodyki stosowanej przez EDF. Celem dodatkowym było określenie progu rentowności produkcji mleka na poziomie kosztów ogólnych oraz pełnych.

Materiał i metody:
Do analizy wykorzystano dane średnie z gospodarstw EDF i grupy polskich gospodarstw. Gospodarstwa podzielono na tercyle ze względu na wysokość ponoszonych pełnych kosztów produkcji w chowie bydła mlecznego. Analizie poddano również średnie wyniki krajowe w ramach EDF w 2016 roku. Miarami oceny wyników był poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego oraz dochodu z tytułu zarządzania i ryzyka w chowie bydła mlecznego. Ocenie poddano również dwa progi rentowności wytworzenia 100 kg mleka na poziomie przychodów ze sprzedaży mleka pokrywających koszty ogólne oraz pełne.

Wyniki:
Najniższe pełne koszty produkcji ponosiły gospodarstwa charakteryzujące się dużą skalą produkcji, liczbą krów w stadzie oraz wydajnością mleczną. Gospodarstwa te charakteryzowały się większym udziałem użytków zielonych niż gruntów ornych w powierzchni paszowej.

Wnioski:
Polskie i irlandzkie gospodarstwa charakteryzowały się najniższymi kosztami ogółem w chowie bydła mlecznego spośród analizowanych krajów. Na podstawie wyników obejmujących kalkulację kosztów wykorzystania własnych czynników w produkcji mleka należy stwierdzić, że polskie gospodarstwa osiągały najniższy dochód z tytułu zarządzania i ryzyka. Poza gospodarstwami irlandzkimi produkcja mleka w analizowanych krajach w 2016 roku była nierentowna.

eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600