PRACA ORYGINALNA
CO CHARAKTERYZUJE PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY KUPUJĄ UBEZPIECZENIE UPRAW W POLSCE?
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grzegorz Strupczewski   

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Data publikacji: 18-03-2019
Data nadesłania: 24-10-2018
Data ostatniej rewizji: 21-01-2019
Data akceptacji: 01-02-2019
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;358(1):106–119
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy:
Celem artykułu jest porównanie cech opisujących producentów rolnych posiadających ubezpieczenie upraw z producentami rolnymi, którzy tej polisy nie posiadają. Pozwoli to zidentyfikować cechy charakteryzujące producentów rolnych świadomych korzyści, jakie daje ochrona ubezpieczeniowa, uwzględniając kryteria: demograficzno-społeczne, ekonomiczne, percepcja ryzyka, doświadczenie szkód w przeszłości, gotowość poniesienia kosztu zakupu ubezpieczenia.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 150 producentów rolnych z Polski posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 5 ha. Odpowiedzi respondentów pozyskano metodą CATI. Analiza zebranych danych została przeprowadzona z wykorzystaniem statystyk opisowych oraz testów U Manna-Whitneya i Kołmogorova-Smirnova. Ponadto zastosowano metodę waluacji willingness-to-pay (WTP) w celu określenia akceptowalnej dla respondentów ceny ubezpieczenia upraw.

Wyniki:
Przeprowadzone badania empiryczne pokazały złożoność problematyki ubezpieczeń rolnych. Badając ogólnopolską próbę 150 producentów rolnych zidentyfikowano czynniki, których wystąpienie może decydować o zakupie ubezpieczenia upraw. Wyższa skłonność do zakupu ubezpieczenia upraw występuje wśród gospodarstw o większym potencjale produkcyjnym, zarówno w kategoriach powierzchni upraw, jak i osiąganych przychodów rocznych z działalności rolnej. Doświadczenie szkód w uprawach w przeszłości również stymuluje zakup ubezpieczenia. Wyższa skłonność do poniesienia kosztu ubezpieczenia (WTP) jest nie mniej istotnym czynnikiem wskazującym na możliwość zakupu ubezpieczenia upraw.

Wnioski:
Producenci rolni, którzy częściej doświadczali szkód w uprawach oraz tacy, którzy skłonni byli zapłacić za polisę wyższą cenę, z reguły decydowali się na zakup ubezpieczenia. Z drugiej strony, wbrew często formułowanym przypuszczeniom, takie czynniki jak wiek, wykształcenie czy subiektywne postrzeganie ryzyka nie determinowały ostatecznej decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia.

eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600