PRACA ORYGINALNA
UBEZPIECZENIA PRODUKCJI ROLNICZEJ – ANALIZA Z ZASTOSOWANIEM MODELU OPARTEGO NA ŚREDNIEJ I WARIANCJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Data akceptacji: 12-09-2011
Data publikacji: 12-09-2011
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;328(3):59–77
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu podjęto próbę oszacowania wpływu ubezpieczeń produkcji rolniczej na wysokość i zmienność dochodu gospodarstw. Analizy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem podejścia opartego na średniej i wariancji. W pierwszym etapie badań zastosowano model symulacyjny wykorzystujący metodę Monte Carlo do określenia średnich i wariancji dla przychodów z poszczególnych działalności, przy założeniu scenariusza z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia upraw. W drugim etapie badań, wyniki uzyskane w modelu symulacyjnym zostały wykorzystane do wyznaczenia zadania programowania nieliniowego, optymalizującego strukturę produkcji w gospodarstwie, przy założonym poziomie awersji do ryzyka. Uzyskane wyniki wskazują, iż aktualnie obowiązujące uregulowania prawne w zakresie ubezpieczeń produkcji rolniczej są czynnikiem ograniczającym atrakcyjność tego instrumentu ograniczania ryzyka. Podstawowym problemem wydaje się zbyt wysoka składka ubezpieczeniowa w porównaniu do poziomu akceptowalnego przez rolników. Na niską skłonność rolników do korzystania z ubezpieczeń produkcji rolnej może także wpływać system płatności bezpośrednich, gwarantujący pewne przychody niezależnie do uzyskiwanych wyników produkcyjnych.