PRACA ORYGINALNA
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA I RENTOWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economics, Warsaw, Poland
 
2
Technical University of Ostrava, Czech Republic
 
 
Data nadesłania: 17-05-2021
 
 
Data ostatniej recenzji: 01-07-2021
 
 
Data akceptacji: 01-10-2021
 
 
Data publikacji: 23-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Jadwiga Szymańska   

Warsaw University of Life Sciences - SGGW
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):135-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Badania miały na celu identyfikację zmian w poziomie płynności finansowej i rentowności przedsiębiorstw przemysłu mięsnego oraz określenie zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością w tym przemyśle. Autorzy postawili hipotezę, że istnieje dodatni związek pomiędzy płynnością finansową a rentownością przedsiębiorstw mięsnych, co oznacza, że wraz ze wzrostem płynności finansowej rośnie rentowność przedsiębiorstw. W badaniach wykorzystano informacje z zakładów przetwórstwa i konserwowania mięsa, z wyjątkiem drobiu, zatrudniających powyżej dziewięciu osób. Analizą objęto spółki, które zostały zobowiązane do składania sprawozdań finansowych do KRS. W 2007 roku w Polsce było 467 takich przedsiębiorstw, a w 2018 roku 316. Do analizy danych wykorzystano statystkę opisową, współczynnik korelacji Pearsona oraz analizę regresji liniowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba przedsiębiorstw mięsnych w Polsce zmniejsza się w wyniku ich konsolidacji i likwidacji w związku z trudną sytuacją finansową. Średni wskaźnik płynności finansowej bieżącej analizowanych przedsiębiorstw w latach 2007-2018 utrzymywał się na zadowalającym poziomie od 1,054 do 1,49. Badanie wskazuje na istotną korelację pomiędzy wskaźnikami płynności finansowej bieżącej i szybkiej oraz rentownością aktywów i kapitału własnego. Najwyższy poziom korelacji wystąpił pomiędzy wskaźnikiem płynności szybkiej a wskaźnikiem rentowności aktywów. Długoterminowa rentowność przedsiębiorstw mięsnych wiąże się z utrzymaniem płynności finansowej. Z kolei utrzymanie zdolności do wywiązywania się z bieżących zobowiązań wymaga racjonalnego gospodarowania zyskiem i kapitałem obrotowym.
Journals System - logo
Scroll to top