PRACA ORYGINALNA
PIĘTNAŚCIE LAT ROLNICTWA POLSKIEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wroclaw University of Economics and Business, Wrocław, Poland
 
 
Data nadesłania: 15-07-2021
 
 
Data ostatniej recenzji: 17-09-2021
 
 
Data akceptacji: 04-10-2021
 
 
Data publikacji: 23-12-2021
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;369(4):5-24
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem opracowania było scharakteryzowanie: a) pomocy finansowej wypłacanej rolnikom w ramach wspólnej polityki rolnej i źródeł pochodzenia środków w latach 2004-2018; b) przemian w rolnictwie w zakresie: czynników produkcji, powierzchni upraw oraz produkcji głównych ziemiopłodów ogółem oraz na 1 mieszkańca, chowu zwierząt gospodarskich oraz produkcji głównych produktów zwierzęcych ogółem oraz na 1 mieszkańca, produktywności (ziemi, pracy i środków trwałych), towarowości i dochodowości (ziemi, pracy i środków trwałych), samowystarczalności w zakresie produkcji i zużycia: zbóż, ziemniaków, mleka krowiego, jaj kurzych oraz mięsa i podrobów. Jako okres bazowy do porównań przyjęto lata 2001-2003, tj. trzylecie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, natomiast ostatni okres to lata 2016-2018, ze względu na dostępność zweryfikowanych informacji statystycznych; c) plasowania się rolnictwa polskiego w UE w latach 2004-2005 (UE-25) oraz 2010 i 2019 (UE-28). Stwierdzono pozytywne zmiany we wszystkich omawianych zagadnieniach, z wyjątkiem gospodarowania ziemią, której wyłączanie z produkcji rolniczej wymaga pilnej ingerencji państwa w celu zmniejszenia tempa tego procesu. Pozycja polskiego rolnictwa w UE na ogół plasuje się proporcjonalnie do zasobów ziemi lub wyżej. Słabsza pozycja jest w produkcji zwierzęcej niż w roślinnej. Systematycznie wzrastają obroty handlowe produktami rolno-żywnościowymi oraz dodatnie saldo handlowe.
Journals System - logo
Scroll to top