PRACA ORYGINALNA
PRODUKTYWNOŚĆ CZYNNIKÓW PRODUKCJI W ROLNICTWIE POLSKI I W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PŁATNOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Ściubeł   

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 09-12-2020
Data ostatniej recenzji: 09-01-2021
Data akceptacji: 12-03-2021
Data publikacji: 15-03-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;366(1):46–58
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie na podstawie literatury przedmiotu kształtowania się produktywności czynników produkcji w krajowych gospodarstwach rolnych oraz wybranych gospodarstwach unijnych w latach 2004-2017, z uwzględnieniem płatności ze wspólnej polityki rolnej. Wykazano, że w okresie poakcesyjnym nastąpiło wyraźne zwiększenie efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach polskich. Średnia wartość wskaźnika wydajności ziemi, pracy i kapitału krajowych gospodarstwach rolnych w latach 2004-2017 wynosiła odpowiednio: 442,89 EUR/ha, 4 774,35 EUR/AWU i 0,25 EUR/1 EUR. W 2014 roku wydajność ziemi osiągnęła wartość 1 591,3 EUR/ha, wydajność pracy 11 800 EUR/AWU, stanowiąc odpowiednio 68,8 i 28,6% średniego poziomu w UE-28, natomiast wydajność kapitału (1,41 EUR/1EUR) była wyższa od średniej wartości (1,29 EUR/1 EUR) 28 krajów unijnych. W 2014 roku udział płatności wspólnej polityki rolnej (WPR) w dochodzie krajowych gospodarstw rolnych wzrósł do 49,5% nie osiągając jednak średniej wartości (61,1%) analogicznego wskaźnika notowanego w UE-28. Niezależnie od ciągle niższego w porównaniu z krajami UE wskaźnika całkowitej produktywności wszystkich czynników produkcji (TFP) wzrost efektywności krajowych