PRACA ORYGINALNA
KONWERGENCJA WYDAJNOŚCI PRACY W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Zbigniew Jan Gołaś   

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data publikacji: 18-03-2019
Data nadesłania: 30-11-2018
Data ostatniej rewizji: 17-01-2019
Data akceptacji: 24-01-2019
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;358(1):22–43
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wydajność pracy jest powszechnie uznawana za jeden z najważniejszych parametrów rozwojowych gospodarek, ponieważ prowadzi do obniżenia kosztów, zwiększenia podaży tańszych dóbr i usług, dynamizuje rynek oraz zwiększa siłę nabywczą społeczeństw, ich zamożność i zdolności konkurencyjne. Jednak wydajność pracy jest w układzie krajów UE silnie zróżnicowana, w tym szczególnie w rolnictwie, gdzie jej poziom jest znacząco niższy aniżeli w innych działach gospodarki. Głównym celem prezentowanego artykułu jest zbadanie i ocena przemian wydajności pracy w rolnictwie krajów UE w kontekście zróżnicowania jej poziomu i dynamiki zmian będących podstawą do identyfikacji zachodzących w rolnictwie procesów konwergencji/dywergencji wydajności pracy. Procesy konwergencji wydajności pracy w rolnictwie UE analizowano na podstawie danych z lat 2005-2016, testując dwa jej podstawowe typy, tj. konwergencję sigma i beta. W analizie wykorzystano miary statystyczne opisujące stopień zróżnicowania wydajności pracy w rolnictwie krajów UE oraz przekrojową funkcję regresji. Badania wykazały wystąpienie procesu konwergencji typu sigma i beta ogółem w UE-28 i w grupie nowych krajów członkowskich (UE-13). Z kolei w grupie starych krajów członkowskich (UE-15) nie stwierdzono zbieżności/rozbieżności typu sigma, ale odnotowano statystycznie istotną dywergencję typu beta.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600