PRACA ORYGINALNA
MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ I IMPORTOCHŁONNOŚĆ W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aldona Mrówczyńska-Kamińska   

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data nadesłania: 30-11-2018
Data ostatniej recenzji: 06-01-2019
Data akceptacji: 18-02-2019
Data publikacji: 18-03-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):3–21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest ocena mierników bezpośredniej materiałochłonności i importochłonności w rolnictwie krajów Unii Europejskiej. Analizę przeprowadzono na tle roli rolnictwa w gospodarkach badanych państw i poziomu ich rozwoju gospodarczego. Materiały badawcze stanowiły bilanse przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych państw, a zakres czasowy dotyczył lat 1995, 2010 i 2014. Jak wykazały przeprowadzone analizy, we wszystkich krajach UE-15 oraz na Łotwie, Litwie i w Czechach nastąpił wzrost materiałochłonności w rolnictwie. W pozostałych państwach UE-13 miała miejsce względna stabilizacja lub spadek (Bułgaria, Słowacja) tego miernika. Równocześnie w nowych państwach członkowskich można wnioskować o zmianach w strukturze przepływów, polegających głównie na wzroście roli usług związanych z rolnictwem kosztem zmniejszania się roli przepływów z samego rolnictwa. Kraje UE-13 i UE-15 różnią się również pod względem mierników importochłonności zużycia pośredniego w rolnictwie. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sprawdzenie aktualności uznanych w ekonomice rolnictwa prawidłowości, jak również wskazać na nowe procesy zachodzące w sektorze rolnym najbardziej rozwiniętych krajów UE.