PRACA ORYGINALNA
KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW MLECZNYCH NA TLE GOSPODARSTW Z WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − PIB
Data publikacji: 29-03-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):56–79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono poziom konkurencyjności polskich gospodarstw mlecznych na tle gospodarstw z wybranych krajów Unii Europejskiej. Badaniami objęto gospodarstwa z następujących krajów: Polska, Węgry, Litwa, Austria, Niemcy, Dania, Holandia i Francja. Wybór krajów był celowy. Węgry, Litwa i Austria zostały wybrane ze względu na zbliżoną wielkość i strukturę gospodarstw oraz poziom intensywności produkcji. Natomiast Niemcy i Francja jako najwięksi producenci mleka, a Dania i Holandia jako kraje o najwyższym poziomie intensywności produkcji mleka. Źródłem materiałów badawczych były dane gospodarstw objętych monitoringiem Europejskiego FADN w latach 2013-2015. Konkurencyjność gospodarstw określono stosunkiem dochodu z gospodarstwa do kosztów użycia własnych czynników produkcji. Zdolnymi do konkurencji okazały się polskie gospodarstwa średnio duże i duże o wielkości ekonomicznej odpowiednio 50-100 i 100-500 tys. euro SO, użytkujące odpowiednio 39,1 i 81,3 ha użytków rolnych i utrzymujące odpowiednio 31 i 65 krów. Z analogicznych klas wielkości ekonomicznej zdolnymi do konkurencji okazały się gospodarstwa węgierskie i litewskie, a także bardzo duże gospodarstwa węgierskie i niemieckie.