PRACA ORYGINALNA
AKUMULACJA MAJĄTKU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE ZE WZGLĘDU NA TYPY PRODUKCYJNE I KONTEKST PARADYGMATU ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Aleksander Grzelak   

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Data publikacji: 25-09-2019
Data nadesłania: 11-06-2019
Data ostatniej rewizji: 13-07-2019
Data akceptacji: 28-08-2019
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):89–106
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy:
Głównym celem artykułu jest rozpoznanie akumulacji majątku w gospodarstwach rolnych w Polsce ze względu na główne typy produkcyjne. Ponadto uwzględniono kontekst paradygmatu zrównoważonego gospodarstw rolnych.

Materiał i metody:
W artykule wykorzystano dane gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną zgodnie z zasadami systemu FADN . Akumulację majątku rozpatrywano przez pryzmat zmiany wartości kapitałów własnych gospodarstw rolnych (SE506). Analizy dokonano z uwzględnieniem typów produkcyjnych gospodarstw rolnych (TF8) wybierając do analizy najbardziej powszechne w Polsce typy: uprawy polowe, krowy mleczne, gospodarstwa specjalizujące się w chowie zwierząt trawożernych (bydło mięsne), zwierzęta ziarnożerne (trzoda chlewna, drób), gospodarstwa o produkcji mieszanej.

Wyniki:
Istnieje znaczny zakres zróżnicowania pomiędzy typami gospodarstw rolnych jeśli chodzi o akumulację, jak i jej stopę. Najkorzystniejsza sytuacja w tym zakresie miała miejsce w gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie zwierząt ziarnożernych (chodzi tu głównie o gospodarstwa drobiowe) i produkcji mleka. Wielkość akumulacji (na 1 ha) oraz jej stopa zwiększały się wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych w poszczególnych typach produkcyjnych. Większej akumulacji towarzyszy wzrost zrównoważenia ekonomicznego dla badanych grup gospodarstw rolnych.

Wnioski:
Wyższej akumulacji towarzyszyła silniejsza presja na środowisko. Można stwierdzić, że procesy akumulacji majątku, jak i związków akumulacji i dochodów (z perspektywy stopy akumulacji) w gospodarstwach rolnych tylko częściowo (w ładzie ekonomicznym) sprzyjają rozwojowi w paradygmacie rozwoju zrównoważonego.

eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600