PRACA ORYGINALNA
WPŁYW PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO NA POZIOMIE KRAJOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Adrian Sadłowski   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Data publikacji: 25-09-2019
Data nadesłania: 15-04-2019
Data ostatniej rewizji: 12-07-2019
Data akceptacji: 04-09-2019
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2019;360(3):107–126
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy:
Odpowiedź na pytanie, na ile nowe ramy prawne w postaci zaproponowanej przez KE umożliwiają Polsce jako państwu członkowskiemu UE wdrożenie systemu płatności bezpośrednich w kształcie zbliżonym do dotychczasowego.

Materiał i metody:
Analiza porównawcza obecnie obowiązujących i projektowanych ram prawnych. Selektywna analiza treści obowiązujących aktów prawnych oraz propozycji KE co do kształtu WPR po 2020 r., które znalazły odzwierciedlenie w opracowanych przez KE projektach rozporządzeń. Ekonomiczna analiza prawa.

Wyniki:
Efektem przeprowadzonych badań są konkluzje przedstawione w części "Wnioski".

Wnioski:
1. W przyszłej perspektywie finansowej przewiduje się zwiększenie zakresu decyzyjności państw członkowskich UE w obszarze kształtowania systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników oraz struktury wykorzystania środków I filaru WPR. 2. Ciężar uzasadnienia stosowania poszczególnych rodzajów interwencji i ich kształtu będzie spoczywał na państwach członkowskich. 3. Planowane zmiany uregulowań wyznaczających krąg potencjalnych beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego są w dużym stopniu powrotem do już próbowanych w przeszłości koncepcji. 4. Projektowane przepisy dają Polsce możliwość wdrożenia po 2020 r. systemu wsparcia bezpośredniego w kształcie bardzo zbliżonym do obecnie stosowanego. W przypadku dążenia do utrzymania status quo, najistotniejsze, „wymuszone” reformą zmiany dotyczyłyby systemu dla małych gospodarstw oraz mechanizmu zmniejszania płatności. 5. Wprowadzenie po 2020 r. rozwiązań zbliżonych do obecnie stosowanych, czy też wdrożenie dowolnego innego wariantu, będzie wymagało ustanowienia nowych podstaw prawnych na poziomie krajowym oraz poniesienia pewnych nakładów administracyjnych. 6. Projektowane regulacje zapewniają państwom członkowskim większą niż dotychczas swobodę wyboru poziomu finansowania poszczególnych instrumentów, za wyjątkiem wsparcia związanego z produkcją, którego dopuszczalny poziom finansowania – zgodnie z propozycją KE – ma być nieco niższy niż w obecnej perspektywie finansowej.

eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600