PRACA ORYGINALNA
WPŁYW PLANOWANEJ REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO NA POZIOMIE KRAJOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Data nadesłania: 15-04-2019
Data ostatniej recenzji: 21-06-2019
Data akceptacji: 04-09-2019
Data publikacji: 25-09-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;360(3):107–126
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W wyniku planowanej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) nastąpi zmiana unijnych ram prawnych, wyznaczających zakres decyzyjności państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) w odniesieniu do systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników. Podstawowym celem opracowania jest ustalenie, na ile nowe ramy prawne w postaci zaproponowanej przez Komisję Europejską umożliwiają Polsce jako państwu członkowskiemu UE wdrożenie systemu płatności bezpośrednich w kształcie zbliżonym do dotychczasowego. Przeprowadzona analiza porównawcza obecnie obowiązujących i projektowanych przepisów pozwoliła na identyfikację odpowiedników poszczególnych elementów obecnego systemu wsparcia bezpośredniego w nowym systemie, wskazanie różnic między nimi i ocenę znaczenia tych różnic. Na jej podstawie wyciągnięto kilka wniosków w sprawie planowanej reformy WPR, które dotyczyły zakresu decyzyjności państw członkowskich w obszarze kształtowania systemu wsparcia bezpośredniego i kierunków wykorzystania środków I filaru WPR. Stwierdzono m.in., że projektowane przepisy dają Polsce możliwość wdrożenia po 2020 roku systemu wsparcia bezpośredniego w kształcie bardzo zbliżonym do obecnie stosowanego, a – w przypadku dążenia do utrzymania status quo – najistotniejsze, wymuszone reformą zmiany dotyczyłyby systemu dla małych gospodarstw oraz mechanizmu zmniejszania płatności.