PRACA ORYGINALNA
SYSTEM MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Data akceptacji: 14-09-2009
Data publikacji: 14-09-2009
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):33–49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Efektywność i produktywność wraz z jakością wytwarzanych produktów oraz innowacyjnością działalności przedsiębiorstw i gospodarstw rolniczych są współcześnie kluczowymi determinantami wzrostu ich konkurencyjności. Jednocześnie jednak pojęcia powyższe stanowią złożone kategorie, niejednolicie definiowane i mierzone. W konsekwencji w ich analizie oraz monitorowaniu potrzebna jest duża precyzja, wyczucie i doświadczenie oraz systematyczność. Zaprezentowany w artykule system spełnia te wymogi. Jest przy tym propozycją ramową, a więc elastyczną, oraz otwartą na uwzględnianie wpływów otoczenia. System pomyślany jest w pierwszym rzędzie na zaspakajanie potrzeby analityków zewnętrznych, ale może być też wykorzystywany pomocniczo w procesach sterowania funkcjonowaniem konkretnych jednostek. Jego konstrukcja nawiązuje do pięciu koncepcji zarządzania współczesnymi organizacjami, każdorazowo jednak konkretyzowanymi na gruncie specyficznych problemów występujących w rolnictwie oraz odpowiednio zmodyfikowanymi wskutek najświeższego kryzysu ekonomicznego. Prezentowany system monitorowania integruje różne kategorie efektywności organizacyjnej. Oznacza to m.in., że nie przeciwstawia się w nim efektywności finansowej efektywności ekonomicznej, lecz dąży się do sprecyzowania warunków adekwatnego stosowania każdej z nich.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600