PRACA ORYGINALNA
KORZYŚCI I BARIERY WSPÓŁPRACY ROLNIKÓW-PRZEDSIĘBIORCÓW Z OTOCZENIEM INSTYTUCJONALNYM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
Data akceptacji: 14-09-2009
Data publikacji: 14-09-2009
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):50–64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja korzyści i barier współpracy rolników-przedsiębiorców (prowadzących oprócz gospodarstwa rolnego, także pozarolniczą działalność gospodarczą) z otoczeniem instytucjonalnym, przy uwzględnieniu czynnika intensywności relacji między tymi podmiotami. Materiał źródłowy stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2007 roku wśród rolników, właścicieli gospodarstw rolnych z regionu południowo-wschodniej Polski, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Przeprowadzone badania wykazały, że większość rolników-przedsiębiorców wskazuje zarówno na korzyści, jak i na bariery współpracy z instytucjami lokalnymi. Wśród tych pierwszych najczęściej wymieniane są: korzyści finansowe (np. w postaci wsparcia z Unii Europejskiej), wzrost przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, uruchomienie działalności pozarolniczej i poprawa wykorzystania zasobów gospodarstwa rolnego. Natomiast wśród barier rolnicy najczęściej wymieniają: brak doświadczenia we współpracy z instytucjami, utrudniony dostęp do instytucji, słabą informację o ofercie ze strony instytucji oraz brak zachęt w nawiązywaniu współpracy. Analiza korzyści i barier współpracy rolników-przedsiębiorców z instytucjami lokalnymi, potwierdziła postawioną hipotezę badawczą. Otóż im wyższy jest poziom intensywności relacji (współpracy) rolników-przedsiębiorców z instytucjami, tzn. im częściej i z większą liczbą instytucji współpracują, tym więcej korzyści (efektów) uzyskują oni w wyniku tej współpracy, a mniej napotykają barier (ograniczeń) z nią związanych. Należy zatem stwierdzić, że intensywność relacji między tymi podmiotami jest ważnym czynnikiem w materii współpracy, w dużej mierze decyduje bowiem o jej rezultatach, a tym samym o stopniu realizacji celów społeczno-gospodarczych obu stron.