PRACA ORYGINALNA
GOSPODARSTWA ROLNICZE I ICH POSIADACZE REALIZUJĄCY DZIAŁANIA ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute
 
 
Data nadesłania: 15-12-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 09-01-2023
 
 
Data akceptacji: 22-06-2023
 
 
Data publikacji: 28-06-2023
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;375(2):68-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q10
Q12
Q14
Q15
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera charakterystykę gospodarstw realizujących działania rolno-środowiskowo-klimatyczne w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych, określonych wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP). Kierując się jego wielkością, wydzielono trzy rodzaje tych warunków: trudne, średnie i dogodne. Uwagę skupiono na potencjale produkcyjnym gospodarstw, ich kapitale ludzkim i sytuacji ekonomicznej. Przedmiotem badań była zbiorowość 1175 gospodarstw indywidualnych objętych monitoringiem Polskiego FADN, które w latach 2018–2020 realizowały działania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wspólnej polityki rolnej 2014–2020. Nie była to próba reprezentatywna dla całej zbiorowości gospodarstw realizujących wspomniane działania. Gospodarstwa funkcjonujące w trudnych warunkach siedliskowych dysponowały mniejszym potencjałem produkcyjnym (powierzchnią użytków rolnych, wielkością ekonomiczną, kapitałem i technicznym wyposażeniem pracy). Mniejszy był też w tej grupie udział rolników z wykształceniem rolniczym. W rezultacie mniejszy był dochód z gospodarstwa, mniejsza stopa reprodukcji majątku trwałego oraz brak zdolności do konkurowania na rynku krajowym. Tę zdolność wykazywały tylko gospodarstwa funkcjonujące w dogodnych warunkach siedliskowych. Stwierdzono nadto większy średnio o 21,7 pkt proc. udział dopłat w dochodach analizowanych gospodarstw w porównaniu ze średnim udziałem dopłat w dochodach innych gospodarstw o zbliżonej powierzchni użytków rolnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że występuje bardzo duży udział dopłat w dochodach badanych grup gospodarstw prowadzących działalności rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz wyraźne dodatnie powiązania dłuższego czasu pracy (co najmniej w wymiarze 2120 godzin rocznie) osoby kierującej w posiadanym gospodarstwie z jego sytuacją ekonomiczną.
Journals System - logo
Scroll to top