PRACA ORYGINALNA
JAK UWOLNIĆ POTENCJAŁ UNIJNYCH SYSTEMÓW JAKOŚCI DLA POLSKICH REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences
 
2
Agricultural and Food Quality Inspection
 
 
Data nadesłania: 20-02-2023
 
 
Data ostatniej recenzji: 31-03-2023
 
 
Data akceptacji: 27-06-2023
 
 
Data publikacji: 28-06-2023
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;375(2):95-124
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Q13
Q02
Q18
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głównym celem badań była identyfikacja aktualnych problemów, z jakimi borykają się polscy producenci produktów oznaczonych znakiem ChNP, ChOG i GTS, oraz opracowanie zestawu rekomendacji, które mogą wspierać rozwój rynku produktów FQS w Polsce. Wyniki badań wskazują, że wiele czynników zakłóca funkcjonowanie polskiego rynku produktów regionalnych i tradycyjnych, i jest związanych ze specyfiką tych produktów, ich znaczeniem rynkowym, zarządzaniem łańcuchem dostaw, zasadnością i egzekwowaniem prawa. Większość produktów charakteryzuje się niską wartością dodaną, co utrudnia ich wyróżnienie na rynku, a tym samym ochronę przed podrabianiem. Są też produkty o większej wartości dodanej, ale niechęć rolników do zbiorowego działania ogranicza potencjalny efekt, jaki mógłby wynikać z ekonomii skali. Ponadto niewielka liczba certyfikowanych producentów i małe obszary upraw ograniczają możliwość stosowania skutecznych strategii marketingowych, utrudniając producentom uzyskanie większej widoczności ich produktów na rynku. W konsekwencji polscy producenci produktów mają trudność z tworzeniem bardziej dochodowych nisz rynkowych, często sprzedając swoje certyfikowane produkty po cenach rynkowych produktów konwencjonalnych, bez oczekiwanej premii cenowej. Ponadto oznaczenia produktów FQS nie są dobrze rozpoznawane przez konsumentów, co wskazuje na poważny problem asymetrii informacji w łańcuchu wartości. W celu usprawnienia sprzedaży produktów FQS w Polsce konieczne jest wspólne zaangażowanie organów administracji publicznej i producentów w zakresie: wsparcia producentów w procesie rejestracji i certyfikacji produktów, wprowadzenia systemu monitorowania dystrybucji produktów i zgłaszania zafałszowań, stworzenia „parasolowego” stowarzyszenia certyfikowanych producentów, działającego w imieniu wszystkich uczestników systemu. Zachęca się również producentów do zwiększania skali produkcji, wprowadzania wspólnych opakowań i wspólnych działań promocyjnych, a także wspólnej sprzedaży i dystrybucji, w celu uniknięcia konkurencji producent–producent oraz wzmocnienia pozycji przetargowej producentów w łańcuchu żywnościowym.
Journals System - logo
Scroll to top