PRACA ORYGINALNA
JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI NA POLSKIM RYNKU – ZAGROŻENIA I SPOSOBY ICH ELIMINACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej − Państwowy Instytut Badawczy
Data nadesłania: 03-06-2020
Data ostatniej recenzji: 07-07-2020
Data akceptacji: 21-07-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):75–100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu dotyczącemu jakości żywności na polskim rynku, identyfikacji zagrożeń oraz sposobów ich eliminacji. We współczesnym świecie kwestia jakości oraz powiązanego z nią bezpieczeństwa żywności jest przedmiotem szczególnej troski państw i organizacji międzynarodowych. Brak odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych stwarza ryzyko wystąpienia w obrocie żywności negatywnych skutków dla zdrowia lub życia człowieka. Rozpoznanie obszarów zagrożeń w całym łańcuchu żywnościowym, czyli od produkcji pierwotnej przez przetwarzanie, magazynowanie, dystrybucję, sprzedaż produktów żywnościowych aż do konsumpcji, stanowi podstawę zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Na podstawie rzeczywistych wyników kontroli instytucji powołanych do sprawowania urzędowego nadzoru nad żywnością, przedstawiono stan bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego (skala nieprawidłowości i zafałszowań) żywności na rynku krajowym.