PRACA ORYGINALNA
HANDEL TARGOWISKOWY W POLSCE. STAN W LATACH 2008-2018 I PERSPEKTYWY
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Data nadesłania: 21-07-2020
Data ostatniej recenzji: 27-07-2020
Data akceptacji: 29-07-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):101–124
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W Polsce handel targowiskowy ma długoletnią tradycję. W jego rozwoju dają się zauważyć interesujące tendencje. Znaczny wzrost natężenia tej formy handlu nastąpił w pierwszych latach transformacji systemowej. Istotny wzrost liczby targowisk odnotowano także w latach 2000-2008. Po 2008 r. znaczenie handlu targowiskowego zaczęło maleć. Celem artykułu jest zobrazowanie zmian handlu targowiskowego w latach 2008-2018, identyfikacja głównych czynników jego rozwoju oraz wskazanie tych, które będą miały znaczenie na przyszłość. Wykorzystano wtórne dane statystyczne GUS pochodzące z Banku Danych Lokalnych (BDL) i statystyki rynku wewnętrznego, wyniki badań bezpośrednich, raporty różnych instytucji i agencji analitycznych oraz dostępną literaturę przedmiotu. Przeprowadzone analizy pokazały, że w latach 2008-2018 ubyło w Polsce 1240 targowisk, w tym 105 stałych i 1135 sezonowych. Głównym czynnikiem sprawczym tego zjawiska była ekspansja sieci sklepów dyskontowych i zmiana preferencji nabywców. Rządowe programy rewitalizacji targowisk i prawne regulacje ułatwiające producentom rolnym sprzedaż żywności wyprodukowanej we własnym gospodarstwie nie odwróciły tej tendencji. Na ożywienie handlu targowiskowego może wpłynąć obserwowany wzrost zainteresowania konsumentów zakupem nieprzetworzonej i bezpiecznej dla zdrowia żywności związany z pandemią koronawirusa.