PRACA ORYGINALNA
KRYTERIA WYBORU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH PRZEZ MŁODYCH KONSUMENTÓW Z POLSKI, CZECH I SŁOWACJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Data akceptacji: 15-12-2013
 
 
Data publikacji: 15-12-2013
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):113-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wejście na rynek zagraniczny to współcześnie naturalny kierunek rozwoju dla wielu pro-ducentów żywności - pozwala to na dywersyfikacje ryzyka, jak również pozyskania nowych źródeł przychodów. W takiej sytuacji istotna dla producentów żywności - z punktu widzenia projektowania skutecznych strategii marketingowych - jest znajomość preferencji konsumen-tów dotyczących produktów żywnościowych. Każda ekspansja wymaga gruntownej znajomo-ści rynku docelowego. Analiza literatury wskazuje, że istotnymi czynnikami wpływającymi na rozwój rynku żywności i możliwość ekspansji nań są: świadomość konsumentów oraz ich postawy względem żywności i zdrowia, gotowość do nabywania oraz zachowania przejawia-ne na rynku. Rozważając problem zachowań konsumentów w aspekcie międzynarodowym warto przywołać stanowisko R. White’a, który podaje, że wyraźnym wpływom procesów globalizacyjnych podlega w każdym kraju nie więcej niż 15% społeczeństwa, jednakże ist-nieje wiele zjawisk, mniej lub bardziej odnoszących się do całego świata, które wskazują na istnienie pewnego rodzaju jednorodności w zachowaniach nabywczych wśród niektórych grup konsumentów [3]. Jednorodność zachowań dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Młodzi konsumenci stanowią istotny segment rynku, bo to od ich decyzji zależeć będzie funkcjonowanie wielu podmiotów obecnie oraz w przyszłości, dlatego staje się on przedmio-tem coraz częstszych badań. Ludzie tworzący tę grupę są wrażliwi, obyci w świecie konsume-ryzmu i „dorośli” w swoich decyzjach [2]. Zdaniem autorki niniejszego artykułu - w warun-kach procesu globalizacji i funkcjonowania na jednolitym rynku Unii Europejskiej, w skutek rozszerzania się skali kontaktów i współzależności, w rejonach przygranicznych zachowania młodych konsumentów wobec produktów żywnościowych ulegają procesowi homogenizacji. Weryfikacja tej hipotezy wymaga jednak głębszych badań. Celem artykułu jest zidentyfikowanie kryteriów wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów regionu południowo-zachodniego przygranicza: Polski, Słowacji oraz Czech. Autorka podejmuje się próby określenia ważności – dla badanej zbiorowości - takich czynników wyboru produktów żywnościowych, jak: cena, marka, jakość, miejsce zakupu, stosowane instrumenty promocji i inne.
Journals System - logo
Scroll to top