PRACA ORYGINALNA
DETERMINANTY UCZESTNICTWA ROLNIKÓW W SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ PRODUKCYJNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data nadesłania: 20-03-2023
 
 
Data ostatniej recenzji: 26-03-2023
 
 
Data akceptacji: 30-05-2023
 
 
Data publikacji: 28-06-2023
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;375(2):51-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
A12 Q18 G22
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Postępujące zmiany klimatu sprzyjają występowaniu zjawisk zagrażających produkcji rolnej. Ubezpieczenia upraw pozwalają łagodzić ich skutki, jednak jedynie niewielki odsetek upraw w Polsce jest objęty ubezpieczeniem. Dotychczasowe badania determinant uczestnictwa rolników w systemie ubezpieczeń produkcyjnych wykorzystywały głównie metodę regresji logitowej. W artykule przedstawiono wyniki badań z zastosowaniem modelu równań strukturalnych (SEM) oszacowanego dla próby 600 gospodarstw znajdujących się w polu obserwacji FADN. Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników wpływających na zakup ubezpieczenia produkcyjnego przez rolników. Takie podejście badawcze pozwoliło przeanalizować problem z wykorzystaniem rzadko dotychczas stosowanej metodyki, uzupełniając rozważany model decyzyjny o zmienne ukryte (latentne), które nie były uwzględniane w dotychczas stosowanych metodach. Na podstawie badań literaturowych zidentyfikowano trzy zmienne nieobserwowalne: skłonność do zakupu ubezpieczenia, awersja do ryzyka i percepcja ryzyka oraz intensywność gospodarowania, a następnie dokonano ich kwantyfikacji z zastosowaniem zmiennych obserwowalnych. W konkluzji stwierdzono, że wyniki badań wskazują na wprost proporcjonalną zależność skłonności do zakupu ubezpieczenia od awersji do ryzyka i percepcji ryzyka i odwrotnie proporcjonalną od intensywności gospodarowania.
Journals System - logo
Scroll to top