PRACA ORYGINALNA
MODEL ROZWOJU ROLNICTWA POLSKIEGO W ŚWIETLE EFEKTÓW REALIZACJI WPR
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
Data akceptacji: 19-03-2013
Data publikacji: 19-03-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):22–41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polityka rolna w Polsce wspomaga funkcjonowanie wielu typów rolnictwa, w tym opartego na modelach: tradycyjnym, industrialnym, ekologicznym, rozwoju indukowanym i wzroście zrównoważonym. Cele i mechanizmy WPR oraz cechy indywidualne rolnictwa polskiego wskazują, że w długim okresie wzorzec jego funkcjonowania powinien zostać oparty na modelu dualnym. Część gospodarstw zachowując podstawowe wymogi ochrony środowiska powinna wdrażać metody produkcji zapewniające wysoką efektywność ekonomiczną (rolnictwo industrialne), pozostałe gospodarstwa powinny oprzeć swój rozwój o metody bardziej przyjazne dla ekosystemu, umożliwiające wykorzystanie posiadanych atutów środowiskowych i społeczno-kulturowych (rolnictwo zrównoważone). W artykule zdefiniowano najważniejsze etapy rozwoju rolnictwa światowego, wskazano związek pomiędzy koniecznością prowadzenia polityki interwencyjnej państwa a rozwojem zrównoważonym, przedstawiono wybrane charakterystyki rolnictwa polskiego wraz z analizą najważniejszych efektów realizacji WPR oraz zaprezentowano wnioski dotyczące kształtu przyszłej długookresowej polityki rolnej w Polsce.