PRACA ORYGINALNA
OBRÓT ZIEMIĄ A PRZEMIANY AGRARNE W INDYWIDUALNYM ROLNICTWIE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
Data akceptacji: 19-03-2013
Data publikacji: 19-03-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):8–21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przy poszukiwaniu dróg unowocześnienia polskiego rolnictwa oraz zwiększenia dochodów ludności zatrudnionej w tym sektorze jako podstawowy warunek niezmiennie wymienia się poprawę struktury agrarnej. Działania na rzecz przyspieszenia przekształceń w tym zakresie znajdują uzasadnienie przede wszystkim w konieczności zwiększenia konkurencyjności sektora żywnościowego na rynku krajowym i międzynarodowym, racjonalnego wykorzystania czynników produkcji (w tym przede wszystkim ziemi) jak również polepszenia sytuacji warunków bytowych ludności utrzymującej się z pracy w rodzinnych gospodarstwach rolnych.