PRACA ORYGINALNA
ZMIANY W WOLUMENIE PRODUKCJI I DOCHODACH ROLNICZYCH W WARUNKACH AKCESJI POLSKI DO UE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
Data akceptacji: 14-12-2009
 
 
Data publikacji: 14-12-2009
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):40-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rolnictwo, ze względu na swoją rolę w zabezpieczaniu podstawowych potrzeb wyżywieniowych, specyfikę przejawiającą się w łączeniu funkcji ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, a także z uwagi na zróżnicowane warunki naturalne i odmienne struktury produkcyjne wymaga korekty mechanizmu rynkowego i transferu środków do rolnictwa. Stąd polityka rolna odgrywa istotną rolę w procesie integracji europejskiej i od jego początku przyjęła charakter polityki ponadnarodowej. Zdaniem Kowalskiego i Rembisza kluczowym czynnikiem decydującym o zakresie i metodach interwencjonizmu państwowego w rolnictwie jest poziom rozwoju gospodarczego determinujący finansowy zakres wsparcia. Między innymi dlatego przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i objęcie zakresem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) stworzyło nowe warunki rozwoju polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w których upatrywano szans rozwiązania najistotniejszych problemów tego sektora.
Journals System - logo
Scroll to top