PRACA ORYGINALNA
ZASTOSOWANIE METODY TOPSIS DO OCENY SYTUACJI FI NANSOWEJ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Data akceptacji: 18-06-2013
Data publikacji: 18-06-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):22–37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem głównym opracowania była ocena sytuacji finansowej branż sektora przemysłu spożywczego w Polsce w 2010 roku, przy zastosowaniu syntetycznego miernika rozwoju, skonstruowanego za pomocą metody TOPSIS. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano niepublikowane dane statystyczne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego. Najwyższym wartościami syntetycznego miernika i najlepszą sytuacją finansową cha-rakteryzowały się branże, które opierały swoją działalność na przetwarzaniu produktów po-chodzenia zwierzęcego i przetwórstwa wtórnego, a także produkcji używek. Charakteryzowa-ły się one najwyższym poziomem wskaźnika rentowności kapitału własnego i dużym wyko-rzystaniem kapitału obcego w finansowaniu działalności gospodarczej. Najniższymi warto-ściami syntetycznego miernika i najsłabszą sytuację finansową odznaczały się branże, których działalność opierała się na produkcji roślinnej, tj. produktach o niskim stopniu przetworzenia. Cechowały się one niską rentownością i małym zaangażowaniem kapitału obcego w finanso-wanie działalności. W grupie tej występowały także trudności z regulowaniem zobowiązań krótkoterminowych.