PRACA ORYGINALNA
KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW OGRODNICZYCH – STAN I KIERUNKI ROZWOJU
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
Data akceptacji: 18-06-2013
Data publikacji: 18-06-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):38–57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono znaczenie gospodarstw ogrodniczych w rolnictwie w Polsce w porównaniu do gospodarstw ogrodniczych w wybranych krajach Unii Europejskiej – Wę-gier, Niemiec i Holandii. Wskazano na silne procesy koncentracji w produkcji ogrodniczej, przejawiające się spadkiem liczby gospodarstw i wzroście ich powierzchni. Dokonano oceny potencjału produkcyjnego gospodarstw ogrodniczych, organizacji produkcji, kosztów i efek-tów w porównaniu do analogicznych gospodarstw w wymienionych krajach w latach 2007-2009. Wskazano, że polskie gospodarstwa sadownicze wielkości ekonomicznej 40-100 ESU i warzywnicze o wielkości 40-100 i 100 ESU i więcej wykazują się zdolnością konkurencyjną.