PRACA ORYGINALNA
ZALEŻNOŚCI MIĘDZY EFEKTYWNOŚCIĄ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW WYTWÓRCZYCH A SYTUACJĄ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Data publikacji: 18-06-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):41–60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu określono efektywność wykorzystania zasobów wytwórczych oraz dokonano oceny zależności między czynnikami efektywności a sytuacją finansową przedsiębiorstw rolniczych. W latach 2005-2013 efektywność wykorzystania zasobów wytwórczych w przedsiębiorstwach rolniczych kształtowała się na niskim poziomie, o czym świadczyła niewystarczająca zdolność do generowania zysku. Ponadprzeciętne zwiększenie nakładów inwestycyjnych nie przyczyniło się do znacznej poprawy rentowności kapitału. Stwierdzono, że największy wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej przedsiębiorstw wywierały nakłady zasobów pracy, natomiast czynniki kapitału i ziemi miały mniejsze znaczenie. Efektywność wykorzystania kapitału była w największym stopniu związana z sytuacją majątkową przedsiębiorstw, a zasoby pracy i ziemi wykazywały silniejsze powiązania z przychodami ze sprzedaży i zyskiem z działalności operacyjnej.