PRACA ORYGINALNA
WYBRANE FINANSOWE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa
Data akceptacji: 20-12-2012
Data publikacji: 20-12-2012
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;333(4):36–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego może powodować, że poprawa potencjału finansowego gospodarstw rolnych powinna przekładać się na wzrost ich przyszłej konkurencyjności. Z kolei ujemne sprzężenie zwrotne najczęściej będzie skutkować jej pogorszeniem. Należy jednakże cały czas pamiętać, że nie obowiązują tu żadne automatyzmy, bo potencjał finansowy jest tylko jedną z wielu determinant konkurencyjności i tworzenia przewag konkurencyjnych. Te ostatnie stanowią przy tym raczej komplementarny, wzajemnie współzależny układ niż wykluczające się charakterystyki. Spośród wielu możliwych klasyfikacji przewag konkurencyjnych w rolnictwie w artykule analizuje się cztery: efektywnościowo/produktywnościową, bazującą na innowacjach i przed-siębiorczości, odwołującą się do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz nawiązującą do tworzenia wartości wspólnej, gospodarczej i społecznej (CSV). Przedmiotem rozważań w artykule są ponadto relacje między konkurencyjnością a kooperacją, a więc problemy związane między innymi z koopetycją oraz tworzeniem renty synkretycznej w sieciowych powiązaniach różnych organizacji, często funkcjonujących w ramach układów pionowo zintegrowanych. Te ostatnie coraz częściej występują w sektorze żywnościowym.