PRACA ORYGINALNA
SUSZE A SYTUACJA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 04-03-2016
Data publikacji: 04-03-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):42–56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawiono sytuację gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarach narażonych na susze, z podkreśleniem sytuacji tych z glebami gorszej jakości. Badaniami objęto 296 gospodarstw prowadzących w sposób ciągły rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2006-2013 na terenie 96 gmin dotkniętych szczególnie suszami z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Podstawą odniesienia były 4294 gospodarstwa położone na terenie pozostałych gmin kraju. Analiza wykazała, że gospodarstwa z rejonów częstego występowania susz uzyskiwały gorsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne, a czynnikiem pogłębiającym skutki suszy była zła jakość gleb. Inne czynniki, które o tym przesądzały, wskazano tylko wstępnie z uwagi na małą liczebność analizowanej próby.