PRACA ORYGINALNA
EMISJIA AMONIAKU Z ROLNICTWA W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
 
 
Data akceptacji: 18-06-2013
 
 
Data publikacji: 18-06-2013
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):114-123
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rolnictwo jest postrzegane, jako ważne źródło zanieczyszczania środowiska, podejmowane są, zatem niezbędne działania w celu ograniczenia tego ujemnego, które z kolei ingerują w funkcjonowanie rolnictwa powodując często potrzebę ograniczenia w produkcji oraz obciążenie finansowe i organizacyjne gospodarstw rolnych. Dobrym przykładem jest wdrażanie Dyrektywy Azotanowej, programów rolno-środowiskowych lub obszarów Natura 2000 itp., w których należało było szukać równowagi między potrzebami rolnictwa a wymaganiami ochrony środowiska, wspomagane przez „lobowanie” z obydwóch stron. Naczelną jednak rolę należy przypisać nauce, która winna dostarczyć odpowiedniego rozpoznania merytorycznego oraz rozważyć i wykazać korzyści i straty nie tylko dla środowiska, lecz również dla rolnictwa. W tym celu niezbędne są miarodajne dane statystyczne, dotyczące zarówno rolnictwa, jak i jego oddziaływania na środowisko. Ważnym zagadnieniem jest eutrofizacja środowiska wynikająca z rozpraszania z rolnictwa związkami azotu, których pokaźne ilości wprowadza się nawozami sztucznymi. Azot niepobrany przez rośliny oraz wyzwalany z rozkładających się pozostałości uprawianych roślin trafia do środowiska powodując w nim ujemne skutki, wyczerpująco opisane w literaturze. Azot z rolnictwa przenika do zasobów wody głównie w postaci azotanów, a do atmosfery w postaci amoniaku. Wprawdzie brakuje chwilowo oficjalnych wymogów stosowania postępowań ograniczających emisję amoniaku, są one jednak one zawarte w innych dokumentach, także w Dyrektywie Azotanowej. Według aktualnych danych GUS aż 98% emitowanego amoniaku w Polsce pochodzi z rolnictwa. Dane te jednak tylko zdawkowo uwzględniają źródła nierolnicze, emisja, z których ma również znaczenie środowiskowe i nie można jej pomijać [Battye i in., 2003; Handley i in., 2003; Sapek, 2013; Sutton i in., 2000]. Całkowita emisja z Polski zmniejszyła się dwukrotnie, od 1990 r., mimo że nie podjęto żadnych czynności naprawczych w tym zakresie, co nie wynika z aktualnej produkcji rolnej, a także wiedzy o obiegu azotu w środowisku. Zachodzi, więc potrzeba wyjaśnienia możliwych rozbieżności. Celem opracowania jest porównanie zmian emisji amoniaku z rozwojem gospodarki rolnej w ostatnich 20 latach. Porównanie będzie prowadzone tylko w oparciu o dane zestawione w rocznikach GUS.
Journals System - logo
Scroll to top