PRACA ORYGINALNA
EKSPORT ROLNO-SPOŻYWCZY A BUDŻET PAŃSTWA I DŁUG PUBLICZNY
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB
 
 
Data akceptacji: 08-12-2014
 
 
Data publikacji: 08-12-2014
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):7-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polski handel rolno-spożywczy już w roku 2003 wypracował dodatnie saldo obro-tów. Po akcesji do UE wzrosło ono skokowo, przewyższając w roku 2013 dwunastokrotnie poziom odnotowany w 2003 roku. W naturalny sposób sukces ten wzbudza szerokie zaintere-sowanie. Ma on również szereg implikacji makroekonomicznych. W artykule skoncentrowano się na problemie bardzo słabo rozpoznanym, tj. na współzależnościach między powyższym handlem a budżetem państwa i długiem publicznym. Na gruncie czysto teoretycznym stwierdzono, że rosnący eksport i eksport netto mogą redukować deficyt budżetowy i dług publiczny oraz wskaźniki na nich bazujące. W warunkach polskich ten pozytywny wpływ nie może być jednak duży, gdyż saldo handlu rolno-spożywczego (eksport netto) ostatnio stanowi tylko 1-1,5% PKB. Jeszcze niższy (ok. 0,5%) był udział podatków płaconych przez eksporte-rów produktów przemysłu spożywczego w PKB. Z kolei analiza ekonometryczna pokazała, że wpływ eksportu produktów rolno-spożywczych oraz eksportu towarów ogółem na PKB jest pozytywny i prowadzi do spadku długu publicznego. Okazało się, że jednoprocentowy wzrost eksportu rolno-spożywczego obniża powyższe zadłużenie o 0,06%, zaś taki sam wzrost eks-portu towarów ogółem – zmniejsza je o 0,14%.
Journals System - logo
Scroll to top