PRACA ORYGINALNA
ASYMETRIA SPOŻYCIA I PRODUKCJI WYBRANYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
Data akceptacji: 19-03-2013
Data publikacji: 19-03-2013
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;334(1):104–117
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Żywność jest dobrem podstawowym stąd bezpieczeństwo żywnościowe powinno być priorytetem każdego kraju. Jednym z jego aspektów jest dostępność fizyczna, której głównym gwarantem jest rolnictwo. Celem artykułu jest przedstawienie zmian przestrzennego zróżni-cowania podaży i popytu żywności w latach 2005-2010. Badania wskazują na występującą asymetrię produkcji surowców rolnych i popytu efektywnego na żywność w ujęciu woje-wództw. Obserwuje się jednocześnie niewielkie zmiany struktury analizowanych zjawisk oraz wyraźną specjalizację regionów w zakresie produkcji rolnej. Przeprowadzone badania mogą stanowić punkt wyjścia w ocenie wykorzystania endogenicznych zasobów poszczególnych województw oraz realizacji polityki regionalnej, będącej podstawowym instrumentem unijnej polityki spójności.