PRACA ORYGINALNA
ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARSTWACH OSÓB PRAWNYCH W OKRESIE PRZED I PO -AKCESYJNYM (LATA 1996-2010)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Data akceptacji: 22-09-2014
Data publikacji: 22-09-2014
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):20–44
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęta została próba przeanalizowania zmian w gospodarstwach osób prawnych w latach 1996-2010 z uwzględnieniem okresu przed- i poakcesyjnego. W analizowanym okresie gospodarstwa osób prawnych, po gwałtownych i głębokich zmianach w strukturze własnościowej i prawno-organizacyjnej w pierwszej połowie lat 90., nadal podlegały głębokiej restrukturyzacji. Efekty tego procesu były jednak zdecydowanie różne w okresie przed- i poakcesyjnym. W artykule przedstawiono podstawowe zmiany strukturalne w całym sektorze gospodarstw osób prawnych, z uwzględnieniem różnych form prawno-organizacyjnych. Analizie poddano zmiany: w liczbie gospodarstw i powierzchni gruntów rolnych w ich użytkowaniu (w tym gospodarstw z działalnością rolniczą); w strukturze obszarowej; w przestrzennym rozmieszczeniu gospodarstw według województw, w ukierunkowaniu produkcji rolniczej, w wielkości ekonomicznej oraz nakładach pracy. Analiza została oparta na danych PSR z lat 1996, 2002 i 2010 oraz literaturze przedmiotu.