PRACA ORYGINALNA
RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ – NOWE SPOJRZENIE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB
Data akceptacji: 20-09-2012
Data publikacji: 20-09-2012
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):43–67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Koszty towarzyszą działalności każdego podmiotu gospodarczego, a podstawowym źródłem informacji o kosztach jest rachunek kosztów . W literaturze pojęcie rachunku kosztów definiowane jest różnie, jednak najważniejsze różnice odnoszą się do jego zakresu. Podejście do zakresu rachunku kosztów zmienia się w miarę rozwoju rachunku, a rozwój ten najczęściej następuje wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nowe informacje ze strony kadry zarządzającej. Można więc uznać, że rachunek kosztów stanowi samodzielną dyscyplinę zmieniającą się w czasie, podlegającą ciągłemu doskonaleniu i dostosowywaniu się do zmian funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dlatego też trudno zdefiniować go jednoznacznie, nie zmienia się jednak ogólny sens prowadzenia rachunku kosztów. Wciąż u jego podstaw, niezależnie od stawianych mu zadań, leży ustalenie kosztów ponoszonych w jednostkach gospodarczych. Rachunek kosztów odgrywa w przedsiębiorstwie podwójną rolę. Z jednej strony gro-madzi i porządkuje informacje konieczne do sporządzenia sprawozdań finansowych (rachun-kowość finansowa), a z drugiej – dostarcza szczegółowych informacji niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem (rachunkowość zarządcza). Zatem zadania rachunku kosztów można podzielić na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Podstawowym zadaniem rachunku kosztów w odniesieniu do rachunkowości zarządczej jest dostarczenie odpowiednich informacji do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicz-nych. Punktem wyjścia zarówno dla decyzji operacyjnych, jak i strategicznych jest dostęp do dokładnych i dostarczanych we właściwym czasie informacji na temat kosztów prowadzonej działalności. Rachunkowość zarządcza służąc podejmowaniu decyzji i sterowaniu przyszłym stanem podmiotów opiera się na faktycznie poniesionych kosztach, ale także operuje kosztami utraconych korzyści, kosztami krańcowymi, zmiennymi itp.